Pers­son sim­mar för re­kord och en fi­nal

Hallands Nyheter - - Sporten - FRED­RIK TILLBERG 031-62 40 00 fred­rik.tillberg@gp.se

Erik Pers­son från Kungs­bac­ka sim­mar för per­son­li­ga re­kord i VM i Bud­a­pest. – Jag kän­ner att jag kan ut­ma­na de fles­ta, sä­ger han.

På tors­da­gen lan­da­de det svens­ka sim­lands­la­get i Bud­a­pest in­för VM. Täv­ling­ar­na star­tar på sön­dag, och ett av de svens­ka me­dalj­hop­pen i mäs­ter­ska­pet är Erik Pers­son, som täv­lar för Kungs­bac­ka sim­säll­skap.

23-åring­en stäl­ler upp i 100 me­ter bröst­sim och 200 me­ter bröst­sim, och har störst förhoppningar på den sist­nämn­da di­stan­sen.

– Det är 200 me­ter som är min bäs­ta di­stans och som jag hop­pas mest på.

Vad har du för mål­sätt­ning med VM?

– Det är att kom­ma ned på per­son­li­ga re­kord och för­hopp­nings­vis sim­ma en fi­nal. Det är väl det jag sat­sar på.

Hur tän­ker du kring di­na me­daljchan­ser?

– Det är så svårt att sä­ga ef­tersom man ald­rig vet vil­ka ti­der som de and­ra har i sig, och vil­ka ti­der som krävs för me­dalj. Jag fo­ku­se­rar mer på vad jag själv kan gö­ra och vill fram­för allt kom­ma ned på per­son­li­ga re­kord. Så mi­na me­daljchan­ser kan jag inte rik­tigt ut­ta­la mig om nu, men jag kän­ner att jag kan ut­ma­na de fles­ta i al­la fall.

”For­men känns bra och det är skönt va­ra på plats. Det är skoj att kom­ma igång med täv­lan­det nu.”

Un­der fre­da­gen och lör­da­gen hand­lar det om att för­be­re­da sig så gott som möj­ligt in­för Vm-star­ten. På sön­dag för­mid­dag är det dags för 100 me­ter bröst­sim.

– Nu är vi igång med lät­ta­re trä­ning un­der fre­dag och lör­dag in­nan vi kör igång på sön­dag. Så det är de sista för­be­re­del­ser­na nu.

Hur ser de sista för­be­re­del­ser­na ut?

– Det hand­lar myc­ket om att hit­ta en bra käns­la och att va­ra till­räck­ligt ut­vi­lad när täv­ling­ar­na bör­jar. Så det är li­te start­jobb och and­ra täv­lings­spe­ci­fi­ka de­lar som man fin­sli­par. Men över­lag är det gans­ka lug­na da­gar här in­för själ­va täv­ling­ar­na.

Hur känns for­men?

– Den känns bra och det är skönt va­ra på plats. Det är skoj att kom­ma igång med täv­lan­det nu.

Un­der sä­song­en har Erik Pers­son bland an­nat sla­git ett nytt per­son­ligt re­kord.

– Det har gått bra i år. Jag slog ett gans­ka stort pers på Stock­holm Open när jag kva­la­de in till VM. Och in­nan det har det gått bra ock­så, så upp­ladd­ning­en har gått bra tyc­ker jag.

Vad be­ty­der mäs­ter­ska­pet för dig?

– Det är den näst störs­ta täv­ling­en som finns ef­ter OS. Jag kän­ner att det är en jät­tes­tor chans för mig att vi­sa vad jag går för, av­slu­tar 23-åring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.