Läm­na­de ju­ri­dik för mu­si­kalscen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

På torsdag har sommarens mu­si­kal pre­miär på Var­bergs te­a­ter. HN mö­ter hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Pontus Tho­rild, Var­bergskil­len som läm­na­de uni­ver­si­te­tet för sce­nen.

”The last 5 ye­ars” är en li­te an­norlun­da mu­si­kal. Utö­ver en fem­man­naor­kes­ter finns ba­ra två per­so­ner på scen och de spe­lar ald­rig mot varand­ra – för­u­tom i mit­ten. Mu­si­ka­len hand­lar om ett fem år långt för­hål­lan­de mel­lan Ja­mie och Cat­hy. Ja­mie be­rät­tar de­ras historia i kro­no­lo­gisk ord­ning och Cat­hy be­rät­tar den bak­läng­es.

DÄR­FÖR MÖTS JA­MIE och Cat­hy, som på Var­bergs te­a­ter spe­las av var­ber­ga­ren Pontus Tho­rild och gö­te­bor­ga­ren Han­na Bo­quist, ba­ra en gång – på bröl­lo­pet i mit­ten när de­ras tids­lin­jer kor­sas. HN mö­ter Pontus Tho­rild i hans för­äld­ra­hem i Espevik. Han är mitt i re­pe­ti­tio­ner­na in­för pre­miä­ren på Var­bergs te­a­ter 27 ju­li.

I som­mar är det sju år se­dan han stod på en mu­si­kalscen för förs­ta gång­en. 2010, när han var med i Ps-mu­si­ka­len ”Hair”, gick han and­ra året på na­tur­pro­gram­met i Var­berg.

– Det var inte själv­klart för mig att sö­ka. Jag är gans­ka aka­de­miskt lagd och det var utan­för min com­fort zo­ne men jag var in­tres­se­rad. Och jag viss­te väl att jag kun­de sjunga, sä­ger Pontus Tho­rild.

HAN VAR INTE med i sko­lans mu­si­kal året ef­ter. Och 2012-2013 stu­de­ran­de han på UCLA i San­ta Monica, men 2014 var det kill­brist i Ps-mu­si­ka­len ”Avenue Q” och Pontus Tho­rild kom till­ba­ka till sce­nen. Ung­e­fär sam­ti­digt bör­ja­de Tor­björn Svahn gö­ra pro­duk­tio­ner utö­ver Ps-mu­si­ka­len och Pontus Tho­rild var med i det mesta Tor­björn Svahn pro­du­ce­ra­de un­der ett par år. Men att Pontus Tho­rild skul­le stå på Var­bergs te­a­ter 2017 var inte gi­vet. 2015 kom han näm­li­gen in på ju­ri­dik­pro­gram­met i Gö­te­borg och var på väg åt ett helt an­nat håll i li­vet.

– JAG PLUGGADE på da­gar­na men ha­de hu­vu­det kvar i scen­pro­duk­tio­ner­na och mu­si­ka­ler­na.

På vå­ren 2016, un­der den and­ra ter­mi­nen, fick han hu­vud­rol­len i Gre­a­se som spe­la­des den föl­jan­de som­ma­ren.

– Jag kän­de tyd­ligt att jag inte kun­de hänge mig till 100 pro­cent åt hög­sko­lestu­di­er­na i den här fa­sen. Lag­bo­ken kun­de vän­ta.

Så han hop­pa­de av ut­bild­ning­en – ut­an tyd­li­ga pla­ner för näs­ta steg. Men det fanns en plats på Öst­ra Gre­vie Folk­hög­sko­las mu­si­kal­lin­je.

DET HÄN­DE MYC­KET un­der ut­bild­nings­å­ret som av­slu­ta­des nu i vå­ras. Bå­de med skå­de­spe­le­ri­et och den ”halvtas­ki­ga sång­tek­ni­ken”, tyc­ker Pontus Tho­rild.

– Jag är gans­ka in­tro­vert och jag an­ser mig sjukt ra­tio­nell. Så på ut­bild­ning­en, med este­ter och kul­tur­män­ni­skor som of­ta är ex­tro­ver­ta och har käns­lor­na ut­an­på, var jag en ud­da få­gel. Men de på­ver­ka­de mig. Jag har när­ma­re till käns­lor nu och lät­ta­re för att öpp­na upp mig, vil­ket jag är väl­digt glad för, bå­de in­om te­a­tern och i li­vet.

Re­pe­ti­tio­ner­na av ”The last 5 ye­ars” har på­gått se­dan i bör­jan av ju­li.

– Det svå­ras­te med den här rol­len är att jag inte har nå­gon att spe­la mot. Van­ligt­vis kom­mer min re­ak­tion ur min mot­spe­la­res re­ak­tion men här finns ing­en. Det är en jät­tes­tor ut­ma­ning.

Och se­dan då? Jo, Pontus Tho­rild fort­sät­ter ge lag­bo­ken se­mes­ter. I höst ska han ope­re­ra en gam­mal kors­bands­ska­da, som han fick 2008 när han spe­la­de fotboll i Trön­ninge. Så små­ning­om ska han sö­ka till de pro­fes­sio­nel­la mu­si­kal­ut­bild­ning­ar­na.

– Det är ju en kon­kur­rens­ut­satt bransch, det vet jag. Det finns så många ut­bil­da­de ar­tis­ter som får stå i bak­grun­den he­la sin kar­riär för att hu­vud­rol­ler ges till Idol- eller schla­gerar­tis­ter.

Men han ska sat­sa och gö­ra vad han kan.

– Man kan inte mer än miss­lyc­kas. Då får jag väl fort­sät­ta med ju­ri­di­ken, i så fall.

”Jag har när­ma­re till käns­lor nu och lät­ta­re för att öpp­na upp mig, vil­ket jag är väl­digt glad för, bå­de in­om te­a­tern och i li­vet. Det är ju en kon­kur­rens­ut­satt bransch, det vet jag. Det finns så många ut­bil­da­de ar­tis­ter som får stå i bak­grun­den he­la sin kar­riär för att hu­vud­rol­ler ges till Idol- eller schla­gerar­tis­ter”

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

DEDIKERAD. Han kän­de sig inte fär­dig med mu­si­ka­ler, så Pontus Tho­rild läm­na­de hög­sko­lan för sång, dans och te­a­ter. På torsdag spe­lar han i ”The last 5 ye­ars”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.