Dödskrasch tyng­er ny strids­film av Cru­i­se

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Ef­ter två döds­fall i sam­band med Tom Cru­i­se nya film, ”Ame­ri­can ma­de”, ifrå­ga­sätts Hol­ly­woods syn på sä­ker­het för pi­lo­ter.

– In­du­strin ska för­stå att sä­ker­het går fö­re pro­fit, sä­ger ad­vo­ka­ten till fa­mil­jen som nu stäm­mer tre sto­ra pro­duk­tions­bo­lag.

Den 29 sep­tem­ber går fil­men upp på bi­o­gra­fer­na i USA och kret­sar kring en knark­smugg­la­re som by­ter si­da och bör­jar ar­be­ta för CIA i 1980-ta­lets Colom­bia.

De av­lid­na stunt­män­nens fa­mil­jer har nu stämt pro­duk­tions­bo­la­gen Ima­gi­ne En­ter­tain­ment, Ven­di­an En­ter­tain­ment och Cross Cre­ek Pictu­res, och häv­dar att pro­duk­tio­nen bort­sett från sä­ker­hets­reg­ler­na för att spa­ra peng­ar i sam­band med flyg­ning­ar­na. Man har ock­så stämt Jim­my Lee Gar­land, som över­lev­de kra­schen, för vårds­lös­het. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.