Fak­ta:

For­men­te­ra

Hallands Nyheter - - Resor -

* All­mänt Till For­men­te­ra re­ser man för det uni­ka lju­set, lug­net, strän­der­na och det re­na kla­ra ha­vet. Ön är li­ka här­lig un­der en dags­tripp som en lugn se­mester­vec­ka.

* Va­lu­ta 1 eu­ro = 10,30 kr. Väx­lings­au­to­ma­ter finns i bland an­nat i Port de la Sa­vi­na, Sant Fran­ce­sc Xa­vi­er och es Pu­jols.

* Sä­song Bad­sä­song maj-ok­to­ber. Många ho­tell, re­stau­rang­er och af­fä­rer är stäng­da no­vem­ber-april.

* Re­sa dit De fles­ta fly­ger till Ibiza och tar båt där­i­från. For­men­te­ra har ing­en flyg­plats. Gott om snab­ba re­gul­jär­bå­tar näs­tan he­la dyg­net från Ibiza stad. Det går ock­så fär­ja till Denía på spans­ka fast­lan­det. Re­gul­jär­re­sa Ibiza-for­men­te­ra med snabb ka­ta­ma­ran (30 mi­nu­ter) kos­tar när­ma­re 500 kro­nor tur och re­tur, vis­sa lång­sam­ma tur­bå­tar tar un­der 200 kro­nor (cir­ka en tim­me). * Fler tips Bo­en­de: Som­mar­tid är ef­ter­frå­gan på ho­tell­rum och pri­vat­rum långt stör­re är till­gång­en. Det gör att ett här­ligt ho­tell som 4-stjär­ni­ga Ca­la Sa­o­na (med re­stau­rang i toppklass) kan ta 1 400 kro­nor för ett fint dub­bel­rum med havs­ut­sikt i maj och 4 500 kro­nor för sam­ma rum i slu­tet av ju­li. Smyc­ken: Ma­jo­ral har en un­der­bar kol­lek­tion av na­turin­spi­re­ra­de smyc­ken i guld och sil­ver av en

Vand­ring: Tu­rist­by­rån har en fin fri bro­schyr kal­lad For­men­te­ra Green Rou­tes, med 32 vand­ring­ar/pro­me­na­der på ön – allt från väl­digt lät­ta till mer an­sträng­an­de. Många fun­kar dess­utom för mountain­bi­kes. Hip­pi­e­mark­na­der: Pre­cis som Ibiza har For­men­te­ra fle­ra hip­pi­e­mark­na­der med hant­verk, klä­der med me­ra en dag i vec­kan. * Läs mer www.for­men­te­ra.es www.vi­sit­for­men­te­ra.com

GRANDIOS UTISKT. Från re­stau­rang El Mi­ra­dor har man fin vy över näs­tan he­la For­men­te­ra.

HÄR­LIGT TILLHÅLL. Ca­la Sa­o­na – en i ra­den av pa­ra­diss­trän­der på For­men­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.