Idrott skall för­e­na inte bli fri­zon för hat

OSPORTSLIGT. Ho­runge! Ne­gerjä­vel! Blås av mat­chen när så­da­na läk­tar­rop hörs. Stäng av för­äld­rar och lag som inte kan be­te sig.

Hallands Nyheter - - LEDARE -

LEDARE 24/7. Det svi­der. Inte för att en del hal­länds­ka lag fick läm­na Got­hia cup ti­di­ga­re än öns­kat. Det är inte ute­bliv­na seg­rar som läm­nar en bit­ter ef­ter­smak, ut­an den lä­kar­ra­sism som åter ham­nat i fo­kus ef­ter en un­der­sök­ning i GP.

”Näs­tan all­tid är det för­äld­rar i mot­stån­dar­la­gen som lig­ger bakom på­hop­pen”, sä­ger en fot­bolls­le­da­re om ra­sis­tis­ka kränk­ning­ar. Vitt­nen teck­nar en oro­väc­kan­de bild av en allt rå­a­re ton, där ut­rop som ”sven­ne­ho­ra” el­ler ”ne­gerjä­vel” bli­vit allt van­li­ga­re.

VAR­FÖR? FÖR ATT för­äld­rar anser att alla me­del är tillåt­na i syf­te att hjäl­pa ät­te­läg­gen att psy­ka mot­stån­dar­na? El­ler har id­rotts­an­lägg­ning­ar­na, vid si­dan av nä­tet, bli­vit än­nu en are­na där en väx­an­de ska­ra anser det le­gi­timt att lät­ta på tryc­ket och spri­da hat?

ING­ET KAN DOCK va­ra mer osportsligt än att skri­ka glå­pord. Vil­ket un­der­ströks när ett lag ute­slöts från Ska­da­vi cup ef­ter att en ledare ro­pat grova ra­sis­tis­ka kom­men­ta­rer. Den gång­en var re­ak­tio­nen snabb och re­so­lut. Men allt­för of­ta to­nas så­da­na hän­del­ser ned. An­mäl­ning­ar­na till för­bu­det är få.

– Här finns nog ett gi­gan­tiskt mör­ker­tal. Som jag ser det hand­lar det om att vux­en­värl­den har ab­di­ke­rat. Vux­na sä­ger inte ifrån. Men vi mås­te vå­ga gö­ra det. Bar­nen kom­mer inte kor­ri­ge­ra si­na för­äld­rar, sä­ger Bert An­ders­son, ord­fö­ran­de i Gö­te­borgs fot­boll­för­bund, i GP

UNGDOMSTÄVLINGEN GOT­HIA CUP har ti­di­ga­re kan­tats an­nat oac­cep­ta­belt be­te­en­de. I år att kam­pan­ja­des därför mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er un­der slo­gan ”re­spect eve­ry bo­dy”.

Den själv­kla­ra de­vi­sen för all sport vo­re va­ra än­nu vi­da­re än så. Re­spect eve­ry­bo­dy. För­äld­rar skall inte tro att det är OK att sit­ta på läk­tar­na och be­te sig som kor­ka­de fyll­trat­tar. Att ledare stund­tals för­fal­ler åt sam­ma vul­ga­ri­te­ter häng­er för­stås sam­man med att per­so­nen kan va­ra en och den­sam­ma – i många spor­ter ryc­ker just sport­in­tres­se­ra­de för­äld­rar in som ledare.

NÄR INTE MOT­STÅN­DAR­NA blir fö­re­mål för kränk­ning­ar kan det va­ra do­ma­re. För­ra året gick de­battvå­gar­na höga ef­ter en rad av­slö­jan­den om att allt fler unga do­ma­re hop­par av ef­ter tra­kas­se­ri­er och hot om våld från för­äld­rar och trä­na­re.

Finns det då ing­en som vå­gar sä­ga ifrån? Ty­värr är det ibland si och så med ci­vil­ku­ra­get. Och ibland hän­der det för­stås att den som pro­te­ste­rar själv blir spott­kopp. Fak­tum är att vis­sa för­äld­rar kan få för sig att häv­da sin rätt att be­te sig osportsligt in ab­sur­dum. HN;S lä­sa­re minns kanske att po­lis fick till­kal­las till en barn­cup i Fal­ken­berg för­ra året ef­ter att en för­äl­der väg­rat gå av pla­nen.

PETER GUNNARSSON, ORD­FÖ­RAN­DE för FFF:S ung­doms­sek­tion sa­de då att han märkt av den bist­ra bak­si­dan av ökat för­äld­ra­en­ga­ge­mang.

Kanske har ovil­jan att ta i på skar­pen i vis­sa fall haft att gö­ra med att många id­rot­ter kan ha svårt att loc­ka ide­el­la kraf­ter som vill läg­ga ned all den tid som krävs. Men att dal­ta med röt­ägg är ald­rig ac­cep­ta­belt. Idrot­ten skall ju för­e­na och för­bröd­ra. Man skall tac­ka mot­stån­dar­na för go­da mat­cher, inte krän­ka varand­ra ver­balt.

NÄR RASISM OCH tra­kas­se­ri­er ökar mås­te sva­ret bli där­ef­ter. Stäng av lag, por­ta för­äld­rar, töm läk­tar­na och i värs­ta fall ställ in tur­ne­ring­ar om be­te­en­den går över styr. Vi sat­sar, på go­da grun­der, en hel del skatte­me­del på idrott för att unga män­ni­skor skall få en ro­lig fri­tid, möj­lig­het till ge­men­skap, och mo­tion. En sund fost­ran skall va­ra en själv­klar del av pa­ke­tet.

Bild: ADAM IHSE / TT

Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.