FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Om ar­ti­keln ”Värl­dens störs­ta atomu­båt pa­se­rar väst­kus­ten”:

Hallands Nyheter - - ORDET ÄR FRITT -

Pa­me­la Johansson Åk inte ut till kus­ten Ju­lia Dah­lin Ju­lia Dah­lin Fy vad läs­kigt Mat­ti­as Palm Jak­ten på

röd ok­to­ber

Anet­te Gla­sell Fd Henriksson Åh, då kanske vi ser den nu när vi ska tu­ra över till Helsin­gör!

Anet­te Gla­sell Fd Henriksson Läs­te nu att den inte pas­se­rar där vi är Peter Ryd­berg Usch då gam­mal jäv­la ubåt med skitre­ak­tor

Ni­co­lai Carlsson Tror nog en av vå­ra Got­lands klass ubå­tar lig­ger bakom o hål­ler koll. Ba­ra för att dom är sto­ra be­ty­der inte att dom är bra. Tro­li­gen gans­ka hög­ljudd om den är 40 år gam­mal ock­så.

Jo­nas Bör­jes­son Ha nu koll i poo­len in­nan ni dy­ker i Lin­nea Sver­resdat­ter Tam­nes o Andre­as Tam­nes

Lin­nea Sver­resdat­ter Tam­nes bäst det Andre­as Tam­nes Den här nog re­dan va­rit där jag fick fyl­la på vat­ten igår !!

Mi­kael Gustafs­son Andre­as Ani­ma­lu­mi­ni­um Lund­blad nu är dom ute me en ny ubåt igen... rys­sar­na!

BILD: TT/BELLONA FOUND.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.