Åt­ta mil­jo­ner till fler skol­lä­ra­re

Hallands Nyheter - - FALKENBERG - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

På mot­sva­ran­de sätt får ock­så Fal­ken­bergs kom­mun 1,9 mil­jo­ner kro­nor av Skol­ver­ket.

Fal­ken­bergs kom­mun får 8,1 mil­jo­ner kro­nor från sta­ten i den så kall­la­de låg­sta­di­e­sats­ning­en, för att mer per­so­nal ska an­stäl­las i de läg­re års­kur­ser­na.

Regeringen tog ini­ti­a­ti­vet till den­na sats­ning som nu för tred­je året ger peng­ar till ett stort an­tal kom­mu­na­la och fri­ståen­de sko­lor, to­talt 2,3 mil­jar­der kro­nor för­de­las för läså­ret 2017-2018.

För Fal­ken­bergs kom­mun blir det 8,1 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket möj­lig­gör an­ställ­ning av cir­ka 15 yt­ter­li­ga­re per­so­ner på låg­sta­di­et.

Som jäm­fö­rel­se kan sä­gas att he­la grund­sko­lan i Fal­ken­berg, upp till ni­on­de års­kur­sen, har drygt 350 lä­ra­re, med en lärar­tät­het som lig­ger aning­en läg­re än för ri­ket i sin hel­het: en lä­ra­re på 12,5 ele­ver.

På mot­sva­ran­de sätt får ock­så Fal­ken­bergs kom­mun 1,9 mil­jo­ner kro­nor av Skol­ver­ket för att kun­na an­stäl­la nå­got mer per­so­nal på fri­tids­hem­men.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.