Löfven bry­ter tyst­na­den om It-skandalen

Hallands Nyheter - - SVERIGE/VÄRLDEN -

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven kom­men­te­ra­de i går för förs­ta gång­en Trans­port­sty­rel­sens han­te­ring av käns­li­ga upp­gif­ter. Sam­ti­digt ute­slu­ter inte Cen­ter­par­ti­ets ledare An­nie Lööf en miss­tro­en­de­för­kla­ring ”mot ett el­ler fle­ra en­skil­da stats­råd” ef­ter It-skandalen.

I går bröt Ste­fan Löfven tyst­na­den med en skrift­lig kom­men­tar:

”Det är ett ha­ve­ri som skett på Transportstyrelsen. Regeringen har därför bytt ut led­ning­en för myn­dig­he­ten och sä­ker­ställt att be­rör­da myn­dig­he­ter har vid­ta­git åt­gär­der för att be­grän­sa ska­de­verk­ning­ar­na”.

I dag kom­mer Ste­fan Löfven att läm­na yt­ter­li­ga­re kom­men­ta­rer vid en press­träff, som hålls till­sam­mans med Trans­port­sty­rel­sens ge­ne­ral­di­rek­tör Jo­nas Bjelfven­stam, Sä­ker­hetspo­li­sens chef An­ders Thorn­berg och Mi­cael Bydén, över­be­fäl­ha­va­re För­svars­mak­ten.

Cen­ter­par­ti­ets An­nie Lööf kal­lar det in­träf­fa­de för ”gra­ve­ran­de”. ”Sto­ra kon­se­kven­ser för en­skil­da som drab­bas, och för Sve­ri­ges sä­ker­het”, skri­ver hon på Twit­ter. Även Väns­ter­par­ti­et öpp­nar för en miss­tro­en­de­för­kla­ring, skri­ver Ex­pres­sen.

–Vi ute­slu­ter inte väc­ka miss­tro­en­de el­ler stöd­ja en miss­tro­en­de­för­kla­ring. Jag tyc­ker inte att regeringen har för­kla­rat det här på ett bra sätt, sä­ger par­ti­le­da­re Jo­nas Sjöstedt till tid­ning­en.

Ti­di­ga­re har fle­ra and­ra al­li­ans­le­da­re öpp­nat för miss­tro­en­de­för­kla­ring.

– För Mo­de­ra­ter­nas del kan det myc­ket väl bli dags att rik­ta miss­tro­en­de­för­kla­ring mot ett el­ler fle­ra stats­råd som brustit i an­svar i sä­ker­hets­skan­da­len, sa­de Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra till TT i fre­dags.

För­u­tom in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Johansson (S) har in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­mans (S) age­ran­de ifrå­ga­satts av op­po­si­tio­nen. I mor­gon ska Yge­man frå­gas ut om skandalen av le­da­mö­ter­na i riks­da­gens ju­sti­ti­eut­skott.

(TT)

FOTO: TT/ARKIV

Cen­ter­par­ti­ets ledare An­nie Lööf (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.