IFK Gö­te­borg tap­pa­de led­ning – ef­ter straff­dra­ma

Hallands Nyheter - - SPORTEN - TT

IFK Gö­te­borgs nye hu­vud­trä­na­re Alf Westerberg var på väg att få star­ten han vil­le ha. Men 2–0 blev 2–2. Ef­ter två se­na straff­mål av Öre­bro. – Det är ba­ra en to­tal be­svi­kel­se, sä­ger Westerberg till C Mo­re.

Det har va­rit en otro­ligt hän­del­se­rik vecka för IFK Gö­te­borg.

En snabb sum­me­ring kom­mer här:

16 juli: La­get släp­per in tre mål in­nan pa­us bor­ta mot Öre­bro och för­lo­rar med 2–4. Ef­ter mat­chen skan­de­rar fan­sen ”Av­gå, Jörgen Lennarts­son”.

18 juli: Lennarts­son spar­kas ef­ter att ha va­rit i klub­ben se­dan no­vem­ber 2014. Den as­si­ste­ran­de trä­na­ren Alf Westerberg tar över hu­vud­an­sva­ret tills vi­da­re.

19: juli: Klub­bi­ko­nen Tor­björn Nilsson – som gjor­de 329 mål på 444 A-lags­mat­cher som spe­la­re i IFK Gö­te­borg – blir ny as­si­ste­ran­de trä­na­re.

20 juli: På klub­bens webb­plats med­de­las det att kap­te­nen Mat­ti­as Bjär­smyr är på väg till tur­kis­ka Si­vasspor.

EF­TER EN­DAST TRE trä­ning­ar med den nya trä­nar­du­on var det så, un­der sön­da­gen, dags att spe­la fotboll igen för de blå­vi­ta spe­lar­na.

Och visst fort­sat­te det att hän­da myc­ket kring klub­ben.

I den 82:a mi­nu­ten, när Blå­vitt ha­de en 2–0-led­ning, räd­da­de hem­ma­la­gets back Emil Salo­mons­son med han­den i straff­om­rå­det och blev ut­vi­sad. Där­ef­ter la­de Ken­ne­dy Ig­bo­a­na­ni­ke in re­du­ce­ring­en.

Öre­bro tryck­te på och hem­mamål­vak­ten Pon­tus Dahl­berg ver­ka­de bli po­äng­räd­da­re när han lyc­ka­des sty­ra un­dan en nick från Filip Ro­gic. Men det skul­le kom­ma mer. Mi­cael Ju­ni­or Omoh revs ner av Mik­kel Dis­ke­rud.

Straff igen. Fast fram till el­va­me­ter­s­punk­ten ste­ga­de inte Ig­bo­a­na­ni­ke ut­an Maic Se­ma, som kvit­te­ra­de – i den sjun­de tilläggs­mi­nu­ten.

– Det är svårt att sam­la sig till att sä­ga nå­got klokt. Just nu är det ba­ra en to­tal be­svi­kel­se, sa­de Alf Westerberg di­rekt ef­ter krys­set på Gam­la Ul­le­vi.

– Vi stri­der oer­hört hårt och kamp­mäs­sigt gör vi en strong in­sats. Men vi fick inte rik­tigt be­talt som vi skul­le.

Ef­ter 63 mi­nu­ter var Westerberg gla­da­re – se­dan Gö­te­borg gjort två snab­ba mål.

Först pla­ce­ra­de en omar­ke­rad Sø­ren Ri­eks in 1–0 ef­ter ett fint in­lägg från Emil Salo­mons­son och se­dan skar­va­de Mi­kael Bo­man in nye kap­te­nens Sebastian Eriks­sons pass­ning.

”Vi stri­der oer­hört hårt och kamp­mäs­sigt gör vi en strong in­sats”

ALF WESTERBERG

inte myc­ket att

ÖRE­BRO HA­DE DÅ kom­ma med.

Nahir Be­sa­ra – tre mål mot IFK i för­ra mat­chen – ha­de till ex­em­pel kli­vit av ska­dad ef­ter en halv­lek. Men bor­t­a­la­get lyc­ka­des än­då häm­ta ikapp – Gö­te­borgs sjät­te kryss på sju hem­ma­mat­cher.

Gö­te­borg är fort­satt på elf­te plats i ta­bel­len. Öre­bro är nia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.