Prin­sar­na minns sista Di­a­na-sam­ta­let

Hallands Nyheter - - SVERIGE/VÄRLDEN -

De brit­tis­ka prin­sar­na Wil­li­am och Har­ry be­rät­tar i en ny do­ku­men­tär om det sista sam­ta­let med prin­ses­san Di­a­na, som om­kom i en bil­krasch i Pa­ris för 20 år se­dan.

De pra­ta­de kort med sin mam­ma i te­le­fon sam­ma dag som hon om­kom, ett sam­tal som de tän­ker myc­ket på.

– Jag kan inte rik­tigt kom­ma ihåg vad jag sa­de men allt jag minns är att jag för­mod­li­gen kom­mer att ång­ra i res­ten av mitt liv hur kort det var, be­rät­tar prins Har­ry i do­ku­men­tä­ren, som sänds i dag i brit­tisk tv.

Prins Wil­li­am var fem­ton år och Har­ry tolv när Di­a­na om­kom den sista au­gusti 1997. De be­fann sig på slot­tet Bal­mo­ral, drott­ning­ens re­si­dens i Skott­land. Prins Wil­li­am be­rät­ta­de för sin mam­ma hur ro­ligt de ha­de.

– Har­ry och jag vil­le skyn­da oss att sä­ga hej då, du vet, ”vi hörs se­na­re”. Om jag ha­de ve­tat vad som skul­le hän­da ha­de jag na­tur­ligt­vis inte va­rit så blasé, sä­ger han till tv­ka­na­len ITV.

– Men det här te­le­fon­sam­ta­let har fast­nat, gans­ka hårt.

I år är det 20 år se­dan prin­ses­san Di­a­na dog och hen­nes min­ne upp­märk­sam­mas på fle­ra sätt.

Prin­sar­na har sam­lat in peng­ar för att re­sa en sta­ty över hen­ne. Sta­tyn kom­mer att pla­ce­ras i en of­fent­lig träd­gård vid hen­nes ti­di­ga­re hem, Ken­sing­ton Pa­la­ce i Lon­don. (TT­AFP)

FOTO: PHILIPPE HUGUEN/AP

Prin­sar­na Wil­li­am och Har­ry med­ver­kar i en do­ku­men­tär in­för 20-års­da­gen av de­ras mors död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.