Trumps stra­teg ger upp åsik­ter

Hallands Nyheter - - SVERIGE/VÄRLDEN -

■■USA. Do­nald Trumps nya kom­mu­ni­ka­tions­chef har gått ige­nom sin Twit­ter­histo­rik och ren­sat bort spår av åsik­ter som inte de­las av pre­si­den­ten. Det be­rät­tar han själv, da­gen ef­ter att han till­träd­de sitt nya jobb. ”Jag tjä­nar pre­si­den­tens agen­da och det är allt som spe­lar roll”, skri­ver Ant­ho­ny Sca­ramuc­ci på Twit­ter.

In­vand­ring, kli­mat­för­änd­ring­ar, Islam och va­pen­la­gar är någ­ra av de frå­gor där Sca­ramuc­ci ti­di­ga­re ut­tryckt åsik­ter som av­vi­ker från Trumps. I en tweet från 2012 tog han ställ­ning för ho­moäk­ten­skap, mot döds­straff och för ab­or­t­rätt. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.