”Fel be­slut ödes­dig­ra”

Pi­lo­ten be­rät­tar – så är det att tes­ta nya strids­flyg­plan vär­da hund­ra­tals mil­jo­ner

Hallands Nyheter - - SVERIGE/VÄRLDEN -

Kloc­kan 10.32 den 15 ju­ni lyf­te ett av värl­dens mo­der­nas­te strids­flyg­plan värt hund­ra­tals mil­jo­ner kro­nor för förs­ta gång­en. Bakom spa­kar­na satt test­pi­lo­ten Mar­cus Wandt.

– Jag vak­na­de och kän­de mig lad­dad, det var skönt. Men det var li­te all­var­li­ga­re än van­ligt när man sa­de hej då till bar­nen och gick till job­bet, sä­ger Mar­cus Wandt, test­pi­lot på Saab, till TT.

Gri­pen E är Saabs ny­ut­veck­la­de strids­flyg­plan. Sve­ri­ge har be­ställt 60 styc­ken och Bra­si­li­en 36. Hit­tills finns ett en­da ex­em­plar, be­nämnt 39­8. När det för förs­ta gång­en lät­ta­de från start­ba­nan i Lin­kö­ping för drygt en må­nad se­dan var det en mil­stol­pe för det som kal­lats Sve­ri­ges störs­ta in­du­stri­pro­jekt. Prislap­pen lig­ger, en­ligt För­sva­rets ma­te­ri­el­verk (FMV), på to­talt 47 mil­jar­der kro­nor ut­sla­get mel­lan åren 2013 och 2026.

Men vad är det som krävs för att bli test­pi­lot? Och hur känns det att lyf­ta med en flyg­planstyp som ald­rig va­rit i luf­ten ti­di­ga­re? En som vet är ci­vilin­gen­jö­ren, fö­re det­ta fall­skärms­jä­ga­ren, fö­re det­ta strids­pi­lo­ten – nu­me­ra test­pi­lo­ten vid Saab, Mar­cus Wandt.

– Från att du tar flyg­pla­net är du an­sva­rig för det. Om någon­ting ovän­tat hän­der mås­te du ta ställ­ning till vad det får för kon­se­kven­ser där och då. Man mås­te va­ra be­redd att ta de be­slu­ten. Det som är spe­ci­fikt för yr­ket är att du väl­digt säl­lan har mer än nå­gon se­kund på dig att fat­ta de vik­ti­ga be­slu­ten, och kon­se­kven­ser­na om du fat­tar fel be­slut kan bli ödes­dig­ra, sä­ger Wandt.

Job­bet som test­pi­lot hand­lar om att ob­ser­ve­ra och ana­ly­se­ra hur ett flyg­plan be­ter sig. I Lin­kö­ping är det just nu fo­kus på Gri­pen E som, trots sin form­mäs­si­ga lik­het med ti­di­ga­re Gri­pen, är ett helt nytt flyg­plan. Och det be­hövs ing­en stör­re as­so­ci­a­tions­för­må­ga för att min­nas de ti­di­ga­re of­fent­li­ga kra­scher­na: ett ned­sing­lan­de flyg­plan över Stock­holm på Vat­ten­fes­ti­va­len 1993, och ha­ve­ri­et i Lin­kö­ping un­der test­flyg­ning­en 1989. Vil­ka tan­kar finns i hu­vu­det när man lyf­ter med ett all­de­les nytt flyg­plan, var du oro­lig att gö­ra fel?

– Om jag för­be­re­der mig så bra jag kan, kan sy­ste­met till en ni­vå som är på grän­sen till över­dri­ven och vet ex­akt vad vi ska gö­ra, då kom­mer jag att kun­na se mig själv i spe­geln ef­teråt och kun­na för­kla­ra var­för vi gjor­de som vi gjor­de, sä­ger Wandt.

Sam­ti­digt be­to­nar han att flyg­ning­en är ett lag­ar­be­te där en rad per­so­ner är in­blan­da­de: den ci­vi­la flyg­tra­fik­led­ning­en, den mi­li­tä­ra strids­led­ning­en, Saabs eget test­cen­ter och ett an­tal föl­je­flyg­plan. Un­der flyg­ning­ar­na an­vänds en stän­digt påsla­gen mik­ro­fon mel­lan Wandt och öv­ri­ga.

–Där hörs var­je an­de­tag jag tar. En sak är att se da­ta. Men jag kan kom­men­te­ra mins­ta lil­la rö­rel­se i flyg­pla­net och då be­kräf­tas hur den upp­levs, sä­ger Wandt.

Den for­mel­la ut­bild­ning­en till test­pi­lot kan va­ri­e­ra. Wandt har bak­grund som strids­pi­lot i flyg­vap­net med ett mel­lan­stick på en prov­fly­gar­kurs i USA. På kur­sen flög han bland an­nat det klas­sis­ka ame­ri­kans­ka spi­onflyg­pla­net U2.

– Jag kom med väl­digt färsk ope­ra­tiv er­fa­ren­het. Och det är min upp­gift här, att se till att det här flyg­pla­net blir ett strids­flyg­plan så att vi verk­li­gen kan an­vän­da det till det som det är till för, sä­ger Wandt.

I slutän­dan är det flyg­pla­nets ef­fek­ti­vi­tet i strid som räk­nas. Och i rol­len som strids­pi­lot hand­lar det – pre­cis som för test­pi­lo­ten – att va­ra be­redd att fat­ta svå­ra be­slut.

– Man sit­ter med gans­ka myc­ket be­slut och ett stort an­svar. Man har den här platt­for­men som är en väl­digt stark makt­pro­ji­ce­ring, sä­ger Mar­cus Wandt.

Ol­le Ny­gårds/tt

FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT

Se­kun­der av­gör. ”Du har väl­digt säl­lan mer än nå­gon se­kund på dig att fat­ta de vik­ti­ga be­slu­ten”, sä­ger test­pi­lo­ten Mar­cus Wandt, här med Saabs nya mo­dell 39-8 Jas Gri­pen E i han­ga­ren i Lin­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.