SCHACK

Hallands Nyheter - - KORS & TVÄRS - med Hans Tik­ka­nen

XIIIIIIIIY 8q+-tr-+k+0 7+-+-+pzpp0 6-tr-+-sn-+0 5+p+-zpn+-0 4-zp-+-+-+0 3Pz -+QZP-+-0 2-+R+-ZP-ZP0 1+-tr-+-mk-0 xabc­de­f­ghy

No­na Gaprin­dashvi­li – Na­na Alex­an­dria Vit drar och vin­ner

Kvin­nor och tje­jer är i kraf­tig mi­no­ri­tet i schack, trots att det inte är en fy­sisk sport och att en­bart små skill­na­der hit­tats på grupp­ni­vå mel­lan mäns och kvin­nors men­ta­la för­må­gor (åt bå­da håll). Många möj­li­ga för­kla­ring­ar har lyfts fram. Någ­ra åter­kom­man­de är att schack av tra­di­tion är en syss­la för män, ste­re­o­typ­hot, ojäm­lik ac­cep­tans att spe­la och den so­ci­a­la mil­jö som mans­do­mi­nan­sen gett upp­hov till — bå­de in­om spor­ten och i sam­häl­let.

Dam­schac­ket för­tjä­nar att lyf­tas fram! 1978 blev ge­or­gis­kan No­na Gaprin­dashvi­li förs­ta kvin­na att er­öv­ra stor­mäs­tar­ti­teln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.