Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Varberg -

Ge alltid tec­ken när du sväng­er.

2: Stopp. Lyft väns­ter hand rakt upp när du skall stan­na.

3: Cy­kel­ba­na. Gå åt si­dan om du .stan­nar för att t ex pra­ta med nå­gon.

4: An­vänd ring­kloc­ka.

5: Håll till hö­ger på cy­kel­ba­nor.

6: Se upp för bil­dör­rar. Cyk­la in­te för nä­ra par­ke­ra­de bi­lar.

7: Kors­ning. Se till att få ögon­kon­takt med bil­fö­ra­re.

8: Mo­bil. In­te pra­ta när du cyklar. Din re­ak­tions­för­må­ga för­säm­ras or­dent­ligt.

9: Inga hör­lu­rar på. Du har an­svar att va­ra del­ak­tig i din om­giv­ning och skall kun­na hö­ra vad som hän­der runt dig.

10: Cyk­la in­te på gång­ba­nor el­ler mot en­kel­rik­tad ga­ta.

11: An­pas­sa has­tig­he­ten och av­stånd till din om­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.