Ta­mi­flu in­te sär­skilt verk­samt

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

MEDICIN. In­flu­en­sa­me­di­ci­nen Ta­mi­flu är in­te så ef­fek­tiv som för­stu­di­er­na häv­da­de en­ligt Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO, som där­för gra­de­rat ner lä­ke­med­let. Det rap­por­te­rar Ve­ten­skaps­ra­di­on.

Då svi­nin­flu­en­san spreds över värl­den och Sve­ri­ge 2009 blev Ta­mi­flu världs­känt och svens­ka lands­ting köp­te in lä­ke­med­let för sto­ra sum­mor.

Ti­di­ga­re har man trott att lä­ke­med­let kun­de räd­da en svårt sjuk per­son per sju be­hand­la­de me­dan det nu har vi­sat sig ba­ra räd­da en av 21 el­ler än­nu fär­re be­hand­la­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.