Pre­si­dent­ve­to mot lag­för­slag

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

POLEN. Po­lens pre­si­dent Andrzej Du­da läg­ger in sitt ve­to mot två lag­för­slag som kri­ti­ker an­ser skul­le in­ne­bä­ra ökat po­li­tiskt in­fly­tan­de över det pols­ka dom­stols­vä­sen­det.

En av de fö­re­slag­na la­gar­na skul­le tvinga do­mar­na i Högs­ta dom­sto­len att gå i pen­sion, den and­ra skul­le lö­sa upp Na­tio­nel­la dom­stols­rå­det och ge par­la­men­tet rätt att ut­se dess med­lem­mar.

Lag­för­sla­gen, som ti­di­ga­re god­känts i det pols­ka par­la­men­tets bå­da kam­ma­re, skic­kas nu till­ba­ka till sej­men, un­der­hu­set. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.