Grat­tis Bengt

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Bengt Cra­fo­ord i Fal­ken­berg fyll­de 60 år den 24 ju­li. Ju­bi­la­ren är född i Eslöv och ar­be­tar som eko­no­mi­chef på S:t Lu­kas-stif­tel­sen i Gö­te­borg. Fa­mil­jen be­står av frun Ti­na, 25-åri­ga tvil­ling­dött­rar­na Jen­ni­fer och Ka­ta­ri­na samt Ma­de­le­i­ne, 22 år. Till Bengts in­tres­sen hör bland an­nat folk­mu­sik och folk­dans och han är med­lem i Falk­ring­en. Na­tu­ren är ett an­nat stort in­tres­se och han är ak­tiv i Fri­lufts­främ­jan­det. Fö­del­se­da­gen fi­ras till­sam­mans med fa­milj och släkt till hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.