Gäst­fri.

Ro­land Alex­an­ders­son på Sand­bo­let i Asi­ge upp­skat­tar mö­ten. ”Alla des­sa un­der­ba­ra män­ni­skor som vi får mö­ta här.”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA MI MATZÉN an­na­mi.mat­zen@hn.se

Ma­kar­na Alex­an­ders­son är ena rik­ti­ga sam­la­re. In­te på gam­la fri­mär­ken el­ler and­ra pry­lar ut­an på mö­ten med män­ni­skor. Ge­nom åren har de haft ut­by­tesstu­den­ter från he­la värl­den bo­en­de hos sig och nu­me­ra står de­ras B&B för oräk­ne­li­ga mö­ten med gäs­ter från när och fjärr­ran.

JUST DEN­NA DAG tar Maria Ström från Åmål far­väl men först ef­ter att ha fo­to­gra­fe­rat värd­pa­ret och om­giv­ning­ar­na.

– Vil­ket fan­tas­tiskt stäl­le! Här finns myc­ket mer att tit­ta på än vad vi trod­de, kon­sta­te­rar hon och Ro­land my­ser, glad över or­den.

– Alla des­sa un­der­ba­ra män­ni­skor som vi får mö­ta här, ibland är det näs­tan overk­ligt hur man ef­ter att ha stått och pra­tat med nå­gon en halv­tim­me fått ve­ta allt möj­ligt. Det är en så­dan yn­nest, sä­ger Ro­land och hust­run Be­rit hål­ler med.

PARET FLYT­TA­DE TILL går­den i Asi­ge 1987 men Ro­land till­bring­a­de si­na barn­domssom­rar hos si­na far­brö­der som äg­de går­den. Att Ro­land och Be­rit vur­mar för plat­sen går in­te att ta mis­te på.

Träd­går­den är mer som en park med träd, bus­kar och blom­mor i en vac­ker bland­ning. I det gam­la brygg­hu­set hål­ler de kur­ser i allt från svam­par till växt­färg­ning. In­till lig­ger höns­hu­set men någ­ra höns syns in­te till. Istäl­let är det en al­ler­gi­fri bo­stad för de gäs­ter som in­te tål hus­djur. I la­dan finns ett li­tet hem­bygdsmu­se­um med äldre fö­re­mål, där­ibland en tjock-tv från tv:ns barn­dom, gam­la för­pack­ning­ar, möb­ler och ar­bets­red­skap.

– Vi kö­per ing­et, sa­ker­na kom­mer dels från mi­na far­brö­der, dels från mitt och Be­rits för­äld­ra­hem. Vi har någ­ra dans­ka vän­ner som ibland kom­mer med sa­ker som pas­sar här, sä­ger Ro­land.

ETT ORANGERI ÄR kro­nan på ver­ket och där­in­ne har Be­rit bland an­nat ett 40-tal oli­ka pe­lar­go­ner men även van­li­ga krydd­väx­ter, ett Pa­ter Nos­ter-träd, en tju­sig pas­sions­blom­ma, en maf­fig cli­via och klätt­ran­de spe­nat som sträc­ker sig mot ta­ket.

– Spe­na­ten har jag fått av mitt barn­barn Isak på Öland, sä­ger Be­rit.

Längs väg­gen står en slo­kan­de, för att in­te sä­ga sten­död, ka­me­lia. Den och en kiwiplan­ta som Be­rit och Ro­land fick av en ut­by­tesstu­dent har gett upp och Be­rit be­rät­tar att ka­me­li­an san­no­likt blev 40 år.

– Det är en stor sorg att den är död, och även kiwin. Jag har in­te hjär­ta att slänga ut kiwin så nu får and­ra väx­ter sling­ra sig längs den. Vår stu­dent ha­de köpt den till mig för si­na eg­na peng­ar och det gör ont att kas­ta den.

ORANGERIET, SOM HÅL­LER plus­gra­der även på vin­tern, bör­jar bli fullt. Men Be­rit er­kän­ner att om hon snubb­lar över nå­gon växt som hon sak­nar så tän­ker hon att den sä­kert får plats.

– Det är li­te far­ligt när jag ser nå­got som jag in­te har men det bru­kar få plats, sä­ger hon och ler lu­rigt.

För ett tag se­dan var de i Bo­ta­nis­ka träd­går­den i Lund. Att ba­ra tit­ta var ing­et al­ter­na­tiv, när de läm­na­de Lund ha­de de sex dah­li­or med sig hem. Nu står de i kru­kor ut­an­för vin­ter­träd­går­den.

– Jag kan in­te lå­ta bli, sä­ger Be­rit som ser fram emot blom­ning­en.

Hon och ma­ken de­lar gär­na med sig av träd­går­dens skön­het. Den som är ny­fi­ken på Sand­bo­let är väl­kom­men att se sig om. Hel­gen den 5-6 au­gusti är det Ekomu­se­ets da­gar, på lör­da­gen är det mark­nad på Larsa­går­den i Ves­sige­bro och da­gen ef­ter be­söksmå­len, där­ibland Sand­bo­let, öpp­na för gäs­ter.

Bil­der: OLA FOLKESSON

SKÖNSÅNG. In­te för att Be­rit och Ro­land Alex­an­ders­son har sär­skilt många syss­lo­lö­sa stun­der men un­der ho­nungs­ro­sor­na sit­ter de gär­na och lyss­nar på bi­nas sym­fo­ni. ”Det bå­de dof­tar och lå­ter un­der­bart”, tyc­ker Be­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.