Mountain­bi­ke.

Sa­ga Mo­lin mä­ter si­na kraf­ter i Ita­li­en i hel­gen.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

I år är det ba­ra mountain­bi­ke som gäl­ler för Var­bergs MTB:S Sa­ga Mo­lin. Ba­ra över stock och sten i en far­lig fart, in­te ett en­da lands­vägs­lopp.

– Jag tyc­ker in­te att det går att kom­bi­ne­ra läng­re, sä­ger 16-åring­en.

Och hen­nes in­sat­ser som första­år­sju­ni­or har bu­rit hen­ne he­la vägen till EM. Till hel­gen är Var­bergstje­jen med i damju­nior­klas­sen vid mäs­ter­ska­pet som av­görs i nor­di­ta­li­ens­ka Dar­fo Bo­a­rio Ter­me.

– Jag har kört ung­doms-em ti­di­ga­re, men det här blir nå­got helt an­nat, med en helt an­nan sta­tus, sä­ger Sa­ga.

VI PRA­TAR MED hen­ne da­gen fö­re Sm-täv­ling­ar­na i Vär­na­mo, där hon för­stås ska vin­na sin ju­nior­klass.

Och det gör Sa­ga ock­så, med bred mar­gi­nal i ett tunt start­fält. Ba­ra tre åka­re av de fem star­tan­de tog sig i mål.

Det lär bli vas­sa­re mot­stånd ne­re i Ita­li­en.

– Det hand­lar väl om 25-30 star­tan­de i min klass, tror Sa­ga. Och jag sik­tar på att va­ra bland de tio.

Den ka­pa­ci­te­ten har hon vi­sat ti­di­ga­re, som för­bunds­kap­te­nen An­nie Sö­der­berg ock­så skri­ver i en kom­men­tar:

”Sa­ga är stark i klätt­ring­ar och har ka­pa­ci­te­ten att hål­la fart över tid. Vid ett par till­fäl­len un­der sä­song­en har första­år­sju­ni­o­ren ock­så kom­mit topp-tio i ju­ni­or­världs­cup­sam­man­hang.”

– Jag är super­nöjd med in­led­ning­en av ju­ni­or­ti­den, sä­ger Sa­ga. Det är kul att va­ra med och se att man är hyf­sat med i de stör­re sam­man­hang­en.

SA­GA TESTADE EN rad spor­ter in­nan hon föll för cy­kelspor­ten.

– Det var bad­min­ton, fotboll och thai­box­ning. Att det se­dan blev mountain­bi­ke har väl en del att gö­ra med att pap­pa var med och star­ta­de Var­bergs MTB, sä­ger 16-åring­en, som kört mountain­bi­ke

i näs­tan hal­va sitt liv.

Jag tror jag var nio år när jag bör­ja­de, sä­ger Sara, som just av­slu­tat sitt förs­ta år på cy­kel­gym­na­si­et i Ska­ra, med in­rikt­ning på eko­no­mi.

Hon täv­lar i XCO, som körs ett för­ut­be­stämt an­tal varv på en rund­ba­na.

– Sprint är in­te min gren, jag är in­te till­räck­ligt ex­plo­siv. Och down­hill ska vi in­te ta­la om, jag har in­te ga­len­ska­pen som krävs, er­kän­ner hon. Di­na öns­ke­mål om banan?

– En na­tur­ligt tek­nisk ba­na, med många upp­förs­bac­kar, sä­ger Sa­ga.

Sve­ri­ge skic­kar sex cy­klis­ter – men ing­en av des­sa är Os-hjäl­ten Jen­ny Rissveds.

”Jen­ny är vår främs­ta åka­re, så själv­klart har hon fun­nits med i tan­kar­na. Men i år har in­te EM le­gat med i hen­nes plan”, skri­ver An­nie Sö­der­berg i ett sms..

RISSVEDS HAR HAFT en pa­us från täv­lan­det se­dan hon ef­ter Os-gul­det kän­de att det blev för myc­ket stress och press. När se­dan vå­ren fortsatte med två dödsfall in­om fa­mil­jen var hon tvung­en att dra ner än­nu mer på tem­pot.

– Allt i kom­bi­na­tion blev för myc­ket så jag blev tvung­en att dra i hand­brom­sen, sa­de Rissveds för en tid se­dan.

Sve­ri­ge stäl­ler upp med Jo­han Widén och Emil Lin­de (elit), Joel Bur­man (U23), Sa­ga Mo­lin, Carl Jarn­ha­gen och Vil­got Lindh (ju­ni­or).

”Jag är super­nöjd med in­led­ning­en av ju­ni­or­ti­den, sä­ger Sa­ga. Det är kul att va­ra med och se att man är hyf­sat med i de stör­re sam­man­hang­en.”

SA­GA MO­LIN

Bild: NIKLAS WALLNER

GÄR­NA TEK­NISKT UTMANANDE. Sa­ga Mo­lin vet hur hon vill att Em-banan ska se ut, helst bra myc­ket bran­ta­re än på bil­den. På lör­dag ställs hon mot den öv­ri­ga eu­ro­pae­li­ten vid mäs­ter­ska­pet i Ita­li­en.

Bild: NIKLAS WALLNER

TÄVLING. Sa­ga Mo­lin täv­lar i damju­nior­klas­sen i hel­gens tävling i nor­di­ta­li­ens­ka Dar­fo Bo­a­rio Ter­me.

Bild: PETTER ARVIDSON

STÅR ÖVER. Os-hjäl­ten Jen­ny Rissveds finns in­te med i den svens­ka Em-trup­pen. Hon har valt bort det mäs­ter­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.