Far­ligt att bol­la runt skö­ra män­ni­skor

VÅRDBRISTER. Att re­gi­o­nen får sam­ver­kan att fun­ge­ra bätt­re är av­gö­ran­de för pa­ti­ent­sä­ker­he­ten.

Hallands Nyheter - - Ledare - Maria Hal­des­ten 010-471 53 70 • maria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 26/7. Re­surs­brist, kö och kris är be­grepp som of­ta åter­kom­mer när psy­ki­a­trin i Hal­land skall be­skri­vas. Sju­ka pa­ti­en­ter och an­hö­ri­ga vitt­nar om svå­rig­he­ter att kom­ma till. Och fru­stre­rad per­so­nal be­rät­tar om hur sju­ka män­ni­skor bol­las fram och till­ba­ka mel­lan oli­ka vår­den­he­ter.

”Per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa ska ha sam­ma till­gång till vård av god kva­li­tet som per­so­ner med so­ma­tisk ohäl­sa. Åter­kom­man­de upp­följ­ning­ar och ut­vär­de­ring­ar in­di­ke­rar att den­na mål­sätt­ning in­te fullt ut åter­speglas när det gäl­ler mål­grup­pens nuvarande si­tu­a­tion.”

DEN­NA, NÅ­GOT BYRÅKRATISKA for­mu­le­ring, står att fin­na i den gransk­ning som re­vi­sio­nen lå­tit gö­ra och som HN skrev om på tis­da­gen. Rap­por­ten från i vå­ras, vi­sar att det in­te är ovan­ligt att lä­kar­na på vård­cen­tra­ler­na gör helt and­ra be­döm­ning­ar av pa­ti­en­ter­nas häl­so­till­stånd än lä­kar­na på de spe­ci­a­list­mot­tag­ning­ar dit de sju­ka re­mit­te­ras.

Följ­den blir att all­var­ligt sju­ka män­ni­skor skic­kas fram och till­ba­ka i vård­ap­pa­ra­ten. Att det­ta kan ut­gö­ra en all­var­lig risk för pa­ti­ent­sä­ker­he­ten är in­te svårt att räk­na ut. Det är skö­ra män­ni­skor vi ta­lar om, pa­ti­en­ter som up­pen­bar­li­gen är i starkt be­hov av vård. För det är ju in­te av lat­het som lä­ka­re in­om när­sjuk­vår­den skic­kar pa­ti­en­ter­na vi­da­re ut­an för att de gör be­döm­ning­en att de be­hö­ver mer avan­ce­rad vård.

RE­DAN IN­NAN REVISORERNAS rap­port stod klar ha­de samt­li­ga par­ter in­om vår­den re­dan in­sett behovet av att på­bör­ja ett åt­gärds­ar­be­te.

– Vi mås­te slu­ta tän­ka i ter­mer om vå­ra och di­na pa­ti­en­ter och bör­jar sam­ar­be­ta mer. Vi mås­te gå ifrån stup­rörstän­ket, sä­ger Kjell Ivars­son, chef för när­sjuk­vår­den i Hal­land.

MAN TA­LAR OM öpp­na ka­na­ler och vik­ten av tätt sam­ar­be­te. För­hopp­nings­vis ger dess go­da in­ten­tio­ner ock­så snabbt re­sul­tat. Pro­ble­met med sam­ver­kans­svå­rig­he­ter är för­vis­so in­te unikt för psyk­vår­den, men med tan­ke på att den psy­kis­ka ohäl­san es­ka­le­rar finns sto­ra skäl att ta kri­ti­ken på all­var.

En­ligt Go­ran De­lic, för­valt­nings­chef för psy­ki­a­trin i Hal­land, är den sam­ver­kans­struk­tur som nu byggs upp i Hal­land unik för Sve­ri­ge.

Det lå­ter ju lo­van­de och kans­ke ex­tra be­höv­ligt i ett lands­ting som sat­sar minst peng­ar per in­vå­na­re på psy­ki­a­trin. Åt­minsto­ne var det vad SVT Hal­land kun­de kon­sta­te­ra i hös­tas ef­ter att ha jäm­fört siff­ror från Sve­ri­ge kommuner och lands­ting. Riks­ge­nom­snit­tet lig­ger på 2.156 kro­nor per in­vå­na­re. I Hal­land läggs 1.744 kro­nor.

Hans Ac­ke­roth, som är verk­sam­hets­chef vid Re­gi­on Hal­lands psy­ki­a­tris­ka hel­dygns­vård, kon­sta­te­ra­de då att Hal­land, i jäm­fö­rel­se, har en gans­ka då­lig fi­nan­sie­ring och att det kan på­ver­ka pa­ti­ent­sä­ker­he­ten.

REGIONSTYRELSENS ORD­FÖ­RAN­DE Å sin si­da pe­ka­de då på att en för­kla­ring kan va­ra att Hal­land in­te har så många pa­ti­en­ter med psy­ki­a­trisk di­a­gnos. Och kans­ke mår hallän­ning­ar­na verk­li­gen bätt­re än ex­em­pel­vis Stock­hol­mar­na. Å and­ra si­dan på­ver­kar ju bris­ten på till­gäng­lig­het möj­lig­he­ter­na att få en di­a­gnos, el­ler få en kor­rekt så­dan.

Re­sur­ser är hel­ler in­te allt – ju smi­di­ga­re sam­ver­kan fun­ge­rar ju mind­re risk för onö­di­ga mer­kost­na­der till följd av att sju­ka män­ni­skor in­te får rätt vård i tid. Men själv­fal­let mås­te re­gi­o­nen, i sam­band med sitt på­gåen­de åt­gärds­ar­be­te, fun­de­ra över om psy­ki­a­trin fått för li­ten del när vård­ka­kan för­de­lats. Att snå­la på ett om­rå­de där ohäl­san es­ka­le­rar är var­ken hu­mant el­ler sam­hälls­e­ko­no­miskt för­svar­bart.

Bild: STINA STJERNKVIST/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.