Inskränk Flyg­plat­sen!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

OLJUD. Vi bo­en­de på Brunns­berg samt Norr­dal krä­ver ett to­tal­stopp av nuvarande verk­sam­het på Get­teröns flyg­plats.

Kan man in­te vis­tas på sin bal­kong el­ler fö­ra ett sam­tal i sin träd­gård p.g.a flyg­pla­nen kan det räk­nas som en grov olä­gen­het/ ter­ro­rism av des­sa plan.

Natt­li­ga öv­ning­ar fram till 23.00.

Ide­li­gen star­töv­ning­ar som upp­re­pas om och om igen un­der tim­mar. Nu får det va­ra nog. Klub­ben kan in­te va­ra fat­tig. Ef­ter 17 år som de­l­an­sva­rig i Whe­els & Wings så det bor­de fin­nas peng­ar att kö­pa re­jä­la ljud­däm­pa­re som finns på mark­na­den. Ljud­däm­pa­re som sän­ker ljud­ni­vån med 70 pro­cent.

EL­LER SÅ IN­FÖR ett total­för­bud ef­ter 17.00 var­da­gar samt to­talt un­der hel­ger.

Brand­flyg JA, men IN­TE ut­bild­ning.

Har bott på sam­ma plats se­dan 1990 och ut­veck­ling­en med mer bul­ler ba­ra ökar.

Stäng flyg­plat­sen tills en ny ut- och in­flyg­ning över ha­vet ska­pats, lik­som re­jä­la ljud­däm­pan­de på ALLA plan åt­gär­dats och god­känts av myn­dig­het samt in­för tids­be­gräns­ning för fly­get.

El­ler stäng och flyt­ta ski­ten.

Nu får det va­ra nog. Man är trött på des­sa ri­ke­man­s­ter­ro­ris­ter då man in­te kan sit­ta med vän­ner på sin bal­kong el­ler träd­gårds­plats och sam­ta­la nor­malt.

Get­teröns flyg­klubb har själ­va ska­pat det­ta pro­blem.

En in­la­ga till Läns­sty­rel­sen är in­skic­kad.

Trött me­del­ål­ders bo­en­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.