Bert Inge fann Tor­kels glas­ö­gon

Hallands Nyheter - - Varberg - AG­NES KÅGSTRÖM ag­nes.kagstrom@hn.se

Tu­ren var fram­me och nu kan skå­de­spe­la­ren Tor­kel Pe­ters­son an­das ut. De myc­ket vik­ti­ga sol­glas­ö­go­nen till upp­föl­ja­ren av fil­men Kopps är åter­fun­na och upp­hit­ta­ren Bert Inge Teng­vall hop­pas på en hu­vud­roll i nästa film.

I tis­da­gens tid­ning kun­de HN rap­por­te­ra att Tor­kel Pe­ters­son tap­pat si­na sol­glas­ö­gon nå­gon­stans kring strand­pro­me­na­den. Det var in­te hel­ler vil­ka sol­glas­ö­gon som helst, ut­an ett par ret­ro­bril­lor från 1978 som be­hövs i den pla­ne­ra­de upp­föl­ja­ren till fil­men Kopps.

NU HAR HISTO­RI­EN fått ett lyck­ligt slut. Bert Inge Teng­vall var ute och gick sin van­li­ga mor­gon­run­da när han såg nå­got som blänk­te till i gru­set på det gam­la järn­vägs­spå­ret in­vid strand­pro­me­na­den.

– Jag var nä­ra att tram­pa på dem. Sen kol­la­de jag runt, men såg ing­en i när­he­ten, så då tänk­te jag att jag tar med dem så ing­en an­nan tram­par på dem, sä­ger han.

Glas­ö­go­nen var dock för sto­ra för Bert Inge och ef­ter att ha kol­lat av med be­kan­ta som är in­sat­ta i mär­ken fick han upp­fatt­ning­en att glas­ö­go­nen nog in­te var så myc­ket vär­da. Se­dan har de bli­vit lig­gan­des hem­ma me­dan han va­rit på en re­sa och be­sökt konst­hal­len i Lund.

– Jag tänk­te in­te mer på det för­rän jag läs­te ar­ti­keln i tid­ning­en. Men det var ett ro­ligt sam­man­träf­fan­de, jag vet ju vem han är, sä­ger han.

Tor­kel Pe­ters­son var i Var­berg för att re­ka in­för upp­föl­ja­ren till Kopps som han hål­ler på att skri­va ma­nu­set till. När HN kon­tak­tar ho­nom om att glas­ö­go­nen är åter­fun­na blir han jät­te­glad.

BERT INGE, SOM till var­dags är pen­sio­när och må­la­re hop­pas nu på en

TOR­KEL PE­TERS­SON

le­dan­de roll i nästa film – helst som skurk. Men det vå­gar in­te skå­de­spe­la­ren för­säk­ra ho­nom om.

– Jag kan in­te lo­va en hu­vud­roll men kans­ke en bi­roll, häl­sar Tor­kel Pe­ters­son.

”Jag kan in­te lo­va en hu­vud­roll men kans­ke en bi­roll.”

Bild: EL­SA HENRIKSDOTTER

UPPHITTARE. Bert Inge Teng­vall hit­ta­de sol­glas­ö­go­nen som Tor­kel Pe­ters­son le­tat ef­ter in­för fil­men Kopps 2. Gam­la järn­vägs­spå­ret vid strand­pro­me­na­den var plat­sen för fyn­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.