Kränk­ning­ar an­mäl­des in­te

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Den elev som har miss­hand­lats och kränkts upp­re­pa­de gång­er av en skol­kam­rat får upp­rät­tel­se av Barn- och elevom­bu­det. Var­bergs kom­mun mås­te nu vid­ta åt­gär­der.

HN har ti­di­ga­re be­rät­tat om poj­ken som vi kal­la­de Lars men i verk­lig­he­ten he­ter nå­got an­nat. Han har un­der för­sko­le­klass och års­kurs ett ut­satts för kränk­ning­ar av en an­nan elev. He­la sex­ton fall har an­mälts till Barn- och elevom­bu­det, BEO.

Ny­li­gen fat­ta­de BEO be­slut i ären­det. Myn­dig­he­ten fö­re­läg­ger Var­bergs kom­mun att se­nast den 14 ok­to­ber vid­ta åt­gär­der så att skol­la­gens krav att mot­ver­ka krän­kan­de be­hand­ling upp­fylls.

TILL EX­EM­PEL SKA kom­mu­nen skynd­samt ut­re­da om­stän­dig­he­ter­na kring de upp­giv­na kränk­ning­ar­na om den får kän­ne­dom om att en elev kän­ner sig kränkt. Fö­re­kom­mer krän­kan­de be­hand­ling ska åt­gär­der vid­tas för att för­hind­ra krän­kan­de be­hand­ling i fram­ti­den. Dess­utom ska kom­mu­nen se till att per­so­nal an­mä­ler upp­gif­ter om upp­levd krän­kan­de be­hand­ling till rek­torn som i sin tur an­mä­ler till hu­vud­man­nen.

VID NÅG­RA AV de an­mäl­da fal­len an­ser skol­per­so­na­len att Lars in­te har ut­satts för kränk­ning­ar. Des­sa fall är in­te till­räck­ligt klar­lag­da an­ser BEO för att gö­ra en be­döm­ning. Men någ­ra fall har sko­lan in­te an­mält ut­an an­sett att det va­rit skämt el­ler till­bud. Det är BEO kri­tiskt till.

”Om en elev ger klart ut­tryck för att han el­ler hon kän­ner sig kränkt och il­la be­hand­lad av de bråk som på­går mås­te ele­ver­nas upp­trä­dan­de gente­mot den­ne an­ses som krän­kan­de”, skri­ver BEO i be­slu­tet.

Alla fall av krän­kan­de be­hand­ling ska an­mä­las till hu­vud­man­nen skynd­samt. I Lars fall har en­dast tre hän­del­ser an­mälts, varav en först när an­mä­lan till BEO skic­ka­des in. Fem hän­del­ser an­mäl­des ald­rig av per­so­na­len och där an­ser BEO att per­so­na­len har brustit i sin an­mäl­nings­skyl­dig­het.

BEO KON­STA­TE­RAR ATT ef­tersom hu­vud­man­nen har vid­ta­git viss ut­red­ning och vis­sa åt­gär­der finns det in­te för­ut­sätt­ning­ar att fram­stäl­la ska­de­stånds­an­språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.