Barn­vag­nar för­bjuds på Gess­le­kon­ser­ten

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANN KATRIN NOR­LING 010-471 51 50 akn@hn.se

”Det be­ty­der att kon­ser­ten in­te blir den fa­mil­je­fest som vi ha­de tänkt”

LOT­TA JO­HANS­SON

Lot­ta Jo­hans­son ha­de sett fram emot att gå med fa­mil­jen på Per Gess­les kon­sert. Men nu väg­rar hon. – In­trä­det för mitt ettå­ri­ga barn­barn är 495 kro­nor och vi får in­te ta med barn­vag­nen, sä­ger hon.

Lot­ta An­ders­son är bå­de led­sen och arg över reg­ler­na som den lo­ka­la ar­ran­gö­ren, Nö­jet Kon­sert, har satt upp.

– Det be­ty­der att kon­ser­ten in­te blir den fa­mil­je­fest som vi ha­de tänkt.

När Lot­ta An­ders­son fyll­de 50 år fick hon en bil­jett av si­na barn till Per Gess­les kon­sert på Brot­tet den 11 au­gusti.

– Jag var på många kon­ser­ter med bar­nen när de var små och vi ha­de jät­te­ro­ligt.

När hen­nes dot­ter ring­de ar­ran­gö­ren om ål­ders­gräns fick hon hö­ra att den var satt till 13 år.

– Men för­ra vec­kan läs­te hon på de­ras hem­si­da att ål­ders­grän­sen var slo­pad.

DÅ RING­DE HON på nytt och fick då ve­ta att även små barn med gil­tig bil­jett var väl­kom­na men ut­an barn­vagn.

– Det är helt ab­surt att små­barn ska be­ta­la fullt pris och in­te kun­na få till­gång till sin vagn. Hur gör de med rull­sto­lar och skrin­dor? Jag är ba­ra för­tviv­lad och vill in­te gå dit.

Bir­ger Hult, en av ägar­na till Nö­jet Kon­sert, be­kräf­tar att ål­ders­grän­sen är slo­pad.

–Nu väl­kom­nar vi alla åld­rar ef­tersom ljud­vo­ly­men är läg­re än ti­di­ga­re. För­ra vec­kan fick vi okej från Li­ve Na­tion som ar­ran­ge­rar he­la tur­nén att slo­pa ål­ders­grän­sen och gick ut med in­for­ma­tion på vår hem­si­da, sä­ger Bir­ger Hult.

Dä­re­mot ruc­kar Nö­jet Kon­sert in­te på bil­jett­pri­set för små öron och för­bu­det mot att ta in barn­vag­nar.

– Jag är led­sen om för­äld­rar blir be­svik­na, men av sä­ker­hets- och ut­rym­messkäl tillå­ter vi in­te barn­vag­nar. Min per­son­li­ga åsikt är att så små barn in­te har nå­gon njut­ning av kon­ser­ter, tvärtom. De barn­vag­nar som dy­ker upp får stäl­las vid si­dan av en­trén, sä­ger han.

Bir­ger Hult tilläg­ger att för rull­stols­bur­na finns en läk­ta­re och att skrin­dor in­te får tas med in.

Bild: JÖRGEN ALSTRÖM

BARNTILLÅTEN KON­SERT. Men ettå­ri­ga Min­dy mås­te be­ta­la 495 kro­nor och bli bu­ren he­la kväl­len. Det upp­rör mor­mor Lot­ta Jo­hans­son och mam­ma Mim­mi Abra­hams­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.