Id­rotts­hal­len har va­rit då­ligt stä­dad

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

”Det finns på­tag­li­ga bris­ter i städ­ru­ti­ner­na.”

INSPEKTIONSRAPP

Tull­bro­sko­lans id­rotts­hall har va­rit så då­ligt stä­dad vid in­spek­tio­ner att mil­jö- och häl­so­skydds­för­valt­ning­en nu ho­tar kom­mu­nen med vi­te om in­te bätt­ring sker.

Det är fy­ra in­spek­tio­ner i sep­tem­ber i fjol, i ja­nu­a­ri, mars och nu se­nast i ju­ni i år som gör att mil­jö- och häl­so­skydds­för­valt­ning­en över­vä­ger att med ett be­tal­nings­krav sät­ta press på den för id­rotts­hal­len an­sva­ri­ga kom­mu­na­la för­valt­ning­en, kul­tur och fri­tid.

DEN 12 SEP­TEM­BER 2016 kon­sta­te­ra­de in­spek­tö­ren att det fanns på­tag­li­ga bris­ter i städ­ru­ti­ner­na, bå­de vad gäll­de den dag­li­ga ren­gö­ring­en av om­kläd­nings­rum, du­schar och to­a­let­ter och stor­städ­ning­en av li­te mer svåråt­kom­li­ga de­lar i hal­len i Tull­bro­sko­lan: vis­sa väg­gar, ar­ma­tu­rer, högt be­läg­na ytor med me­ra.

Det var in­te nå­gon på­tag­lig bätt­ring vid upp­föl­jan­de in­spek­tio­ner i bör­jan av 2017 när det gäll­de städ­ning­en in­ne i själ­va hal­len. Även de an­sva­ri­ga för­kla­ra­de sig miss­nöj­da med ent­re­pre­nö­rers stor- och hög­höjds­städ­ning och lo­va­de en mer nog­grann kon­troll, att föl­ja upp lo­kal­vår­den en gång i må­na­den.

Men när mil­jö- och häl­so­skydds­för­valt­ning­en se­dan kom på be­sök den 14 ju­ni 2017, så an­såg in­spek­tö­ren att miss­för­hål­lan­det kvar­stod. Alltjämt då­ligt stä­dat allt­så.

DÄR­FÖR BÖR­JAR NU tå­la­mo­det try­ta, och i ett brev till kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en för­kla­rar mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tö­ren att man ”av­ser att vi­tes­före­läg­ga er om att ta fram fun­ge­ran­de städ­ru­ti­ner för bå­de dag­lig och säl­lan­städ­ning i Tull­bro­sko­lans id­rotts­hall”.

Men först in­vän­tar man ett svar på kri­ti­ken.

HÅKAN BERG­STRÖM

Bild: HÅKAN BERG­STRÖM

TULL­BRO­SKO­LANS ID­ROTTS­HALL. Vac­ker 1960-tals­bygg­nad, men med skit i hör­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.