Hot om miss­tro­en­de kvar ef­ter Ro­sen­bad

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Ste­fan Löfven tyc­ker att in­for­ma­tions­mö­tet på Ro­sen­bad om hän­del­ser­na på Trans­port­sty­rel­sen var ”ut­töm­man­de”. Alla and­ra som satt med var av en an­nan upp­fatt­ning.

An­na Kin­berg Bat­ra sa­de ef­ter mö­tet i går att hon och de and­ra par­ti­le­dar­na fått un­ge­fär sam­ma in­for­ma­tion om hän­del­ser­na i Trans­port­sty­rel­sen av stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) som vid mån­da­gens press­kon­fe­rens.

M-le­da­ren upp­re­pa­de att det är stats­mi­nis­tern som har yt­ters­ta an­svar i re­ge­ring­en.

– Vi krä­ver po­li­tiskt an­svars­ta­gan­de, sä­ger hon.

Även Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf var kri­tisk ef­ter mö­tet. Fram­för allt till att Trans­port­sty­rel­sen gjort av­steg från svensk sä­ker­hets­lag­stift­ning.

Par­ti­le­da­ren ser all­var­ligt på att det ta­git sju må­na­der att del­ge riks­da­gen in­for­ma­tion och me­nar att det kun­de ha skett snab­ba­re.

– Mitt för­tro­en­de bris­ter för många mi­nist­rar i det­ta och fram­förallt hand­lar det om att man in­te in­for­me­rat riks­da­gen, sä­ger Lööf.

Hon, lik­som KD:S par­ti­le­da­re Eb­ba Busch Thor, ute­slu­ter in­te miss­tro­en­de- vo­tum mot mi­nist­rar i re­ge­ring­en.

– Stats­mins­ten sva­ra­de änt­li­gen på om det här har va­rit up­pe i det sä­ker­hets­po­li­tis­ka rå­det, och nej, frå­gan har in­te va­rit up­pe, och det är myc­ket an­märk­nings­värt, sä­ger hon.

In­te hel­ler Väns­ter­le­da­ren Jo­nas Sjöstedt är nöjd med den in­for­ma­tion som stats- mi­nis­ter Ste­fan Löfven för­de fram i går. En miss­tro­en­de­för­kla­ring är in­te ute­slu­ten men om en så­dan blir av kom­mer den ba­ra att rik­tas mot en en­skild an­sva­rig mi­nis­ter.

Stats­mi­nis­ten kom ut från Ro­sen­bad ef­ter de and­ra par­ti­le­dar­na.

– Det är oer­hört vik­tigt att alla får till­gång till in­for­ma­tion. Vi kan kon­sta­te­ra att den po­li­tis­ka slut­sat­sen om outsour­cing är de­lad. Re­ge­ring­en vill av­grän­sa möj­lig­he­ten, men det kom­mer att bli fort­sat­ta dis­kus­sio­ner om det­ta.

Han tyck­te till skill­nad från de and­ra att man haft ett ”ut­töm­man­de mö­te”. (TT)

FOTO: ERIK SIMANDER/TT

Mo­de­ra­ter­nas ledare An­na Kin­berg Bat­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.