An­ta­let sper­mi­er mins­kar

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

VETENSKAP. An­ta­let sper­mi­er hos män i väst­värl­den har mins­kat kraf­tigt se­dan 1970-ta­let. En­ligt en ny un­der­sök­ning, som pub­li­ce­ras i tid­skrif­ten Hu­man Re­pro­duc­tion Up­da­te, är minsk­ning­en över 50 pro­cent.

Dä­re­mot no­te­ra­des ing­en minsk­ning bland män från Sy­da­me­ri­ka, Asi­en och Afri­ka.

Or­sa­ken till ned­gång­en i väst är okänd, och fors­kar­na upp­ma­nar myn­dig­he­ter­na att på all­var un­der­sö­ka de bakom­lig­gan­de fak­to­rer­na. Om in­te tren­den bryts kan in­fer­ti­li­tet bland män bli ett all­var­ligt pro­blem i en nä­ra fram­tid. (TT)

FOTO: TATIANA SHEPELEVA

Sper­mi­er på väg mot ägg – en ovan­lig syn i fram­ti­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.