Hård kamp mot brän­der­na

Män­ni­skor flyr si­na hem och sko­gar för­stör­da när söd­ra Frank­ri­ke står i lå­gor

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Sto­ra skogs­om­rå­den har för­störts av brän­der i Frank­ri­ke. Hund­ra­tals har tving­ats läm­na si­na hem och tio brand­män har ska­dats.

– Skogs­brän­der­na i söd­ra Eu­ro­pa kan va­ra väl­digt kom­pli­ce­ra­de, sä­ger Bo An­ders­son, bran­din­gen­jör på MSB.

Brän­der här­jar på fle­ra plat­ser i Pro­vence och på Kor­si­ka och fler än två­hund­ra hus­håll har fått läm­na si­na hem. 2 000 brand­män och 19 flyg­plan och he­li­kopt­rar har satts in för att hej­da brän­der­na. Frank­ri­ke har även be­gärt två vat­ten­bom­ban­de flyg­plan från EU. Ovan­ligt höga tem­pe­ra­tu­rer och vin­dar för­svå­rar släck­nings­ar­be­tet.

Den störs­ta bran­den har ra­sat på Kor­si­ka, där lå­gor­na svept över sam­man­lagt 1 800 hek­tar. Bran­den har för­stört ett såg­verk och tio for­don och bo­en­de har eva­ku­e­rats.

Även på fast­lan­det ra­sar fle­ra brän­der och hund­ra­tals har tving­ats läm­na si­na hem. 800 hek­tar skog runt Lu­be­ron i Vau­clu­se, norr om Mar­seil­le, har eld­här­jats. Vid sam­häl­let Bas­ti­don­ne har runt 800 hek­tar skog slu­kats av lå­gor­na. I Var ös­ter om Mar­seil­le har sex brand­män ska­dats och tre brand­bi­lar för­störts, en­ligt ra­di­o­ka­na­len Fran­ce In­fo.

Många brän­der ra­sar även längs frans­ka ri­vi­e­ran, där fy­ra brand­män ska­dats. I sta­den Car­ros norr om Nice för­stör­des for­don och bygg­na­der och i Gi­garo, nä­ra tu­ristor­ten Saint-tro­pez, har om­kring 200 hek­tar eld­här­jats.

Bo An­ders­son är bran­din­gen­jör på Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap, MSB, och har ti­di­ga­re be­sökt Ita­li­en och Frank­ri­ke för att se hur man där ar­be­tar med skogs­brän­der.

Han sä­ger att ve­ge­ta­tio­nen, med en kom­bi­na­tion av bus­kar och träd, un­der torr­pe­ri­o­der gör att brän­der får en väl­dig ener­gi och brin­ner kraf­tigt. To­po­gra­fin är ock­så kom­pli­ce­rad, med höga berg.

– Ber­gen är enormt job­bi­ga för brand­per­so­na­len. Du mås­te kans­ke gå till fots upp och läg­ga be­gräns­nings­lin­jer, och se­dan ska du ha vat­ten dit ock­så.

Även vin­dar­na för­svå­rar släck­nings­ar­be­tet. Mistral­vin­den tor­kar ut ve­ge­ta­tio­nen och dri­ver på skogs­brän­der, och tur­bu­len­sen kan för­svå­ra för flyg­pla­nen, en­ligt SMHI.

–De är ett jät­te­pro­blem. Det är de som gör att bran­den får en rik­tig fart. I Sve­ri­ge har vi all­tid möj­lig­het att kom­ma åt bran­den un­der nat­ten (när vin­dar­na nor­malt moj­nar), men där är det ing­en skill­nad på nat­ten, sä­ger Bo An­ders­son.

Sam­ti­digt un­der­stry­ker han att län­der­na lig­ger i fram­kant när det gäl­ler tak­tik, ut­rust­ning – i form av de flyg­plan som i far­ten kan fyl­la på vat­ten – och or­ga­ni­sa­tion och sam­ar­be­te.

– Skogs­brän­der­na i söd­ra Eu­ro­pa kan va­ra väl­digt kom­pli­ce­ra­de, det är där­för det finns re­jä­la re­sur­ser, sä­ger han.

I ju­ni drab­ba­des Por­tu­gal av mas­si­va skogs­brän­der, där 62 per­so­ner om­kom och dus­sin­tals ska­da­des. En­ligt An­ders­son får vi vän­ja oss vid sto­ra skogs­brän­der på si­na håll.

– Kli­ma­tet har ju bli­vit var­ma­re. Un­der en ti­o­års­pe­ri­od har vi sett som­mar­tem­pe­ra­tu­rer på upp­åt 50 gra­der och ing­en ne­der­börd. Då blir man väl­digt ut­satt.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Fa­ra. På den frans­ka me­del­havs­ön Kor­si­ka käm­par brand­män och flyg­plan mot el­den i ett 1 800 hek­tar stort om­rå­de. Hund­ra­tals per­so­ner har eva­ku­e­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.