Ex­pert: Det blir livs­tid för Ar­bo­ga­kvin­nan

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket be­dö­mer att var­ken Johanna Möl­ler el­ler Mo­ham­mad Ra­ja­bi har be­gått gär­ning­ar­na de åta­las för un­der på­ver­kan av en all­var­lig psy­kisk stör­ning. Bå­da kan dö­mas till fäng­el­se.

Johanna Möl­ler kom­mer att dö­mas till livs­tids fäng­el­se, en­ligt rätts­ex­per­ten SvenErik Al­hem. Men han för­ut­sät­ter att tings­rät­tens kom­man­de dom även kom­mer att prö­vas i hov­rät­ten.

– Om tings­rät­ten dö­mer för alla de åta­la­de gär­ning­ar­na, som det ser ut att bli, så är det mer än ett mord för det förs­ta. Där till­kom­mer mord­för­sö­ket som hon då ock­så med­ver­kat till. Det kan en­ligt min per­son­li­ga upp­fatt­ning in­te le­da till an­nat än en livs­tids dom, sä­ger han.

Straf­fet för Mo­ham­mad Ra­ja­bi är mer svår­be­dömt, en­ligt Al­hem.

–Det finns en möj­lig­het att han på­ver­kats av hen­ne. Han är dess­utom ung. Det är svå­ra­re att be­dö­ma men jag skul­le tro att det blir ett tids­be­stämt straff, sä­ger han.

För att nå­gon ska bli be­dömd som all­var­ligt psy­kiskt störd i ju­ri­disk me­ning ska många pa­ra­met­rar upp­fyl­las. Per­so­nen i frå­ga ska ock­så be­dö­mas ha ett fort­satt be­hov av rätts­psy­ki­a­trisk vård och det ska fin­nas en risk för åter­fall.

Sven-erik Al­hem är in­te för­vå­nad över att var­ken Johanna Möl­ler el­ler Mo­ham­mad Ra­ja­bi be­döms va­ra all­var­ligt psy­kiskt stör­da.

– Det är gans­ka lång­sökt att tro att man skul­le va­ra full­stän­digt frisk om man är be­redd att be­gå den här ty­pen av gär­ning­ar. Men stör­ning­en är of­ta in­te så pass långt­gå­en­de att den klas­sas in un­der be­grep­pet all­var­lig psy­kisk stör­ning, sä­ger han.

I sitt un­der­lag till be­slut om att de åta­la­de skul­le ge­nom­gå en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning skrev Väst­man­lands tings­rätt att bå­de 42-åri­ga Johanna Möl­ler och hen­nes ex-pojk­vän Mo­ham­mad Ra­ja­bi an­ses skyl­di­ga till brott. Da­vid Pe­ter­son/tt

FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT

Johanna Möl­ler un­der rät­te­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.