Flyk­ting­en till­ba­ka – som Vm­sim­ma­re

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Två år ef­ter att hon sov på Bud­a­pests ga­tor är sy­ris­ka flyk­ting­en Yus­ra Mar­di­ni till­ba­ka i Ung­erns hu­vud­stad och täv­lar i sim-vm. – Jag lo­va­de mig själv att kom­ma till­ba­ka till Bud­a­pest på ett an­nat sätt, sä­ger 19-åring­en.

Yus­ra Mar­di­ni bor nu­me­ra i Ber­lin. För två år se­dan fick hon upp­märk­sam­het värl­den över ef­ter att ha an­länt vid Gre­klands kust un­der dra­ma­tis­ka for­mer.

Mar­di­ni var nä­ra att sät­ta li­vet till på flykt­vä­gen från Sy­ri­en. Men hen­nes sim­kun­ska­per räd­da­de hen­ne un­der ett 25 da­gar långt hel­ve­te på ha­vet. När mo­torn gav upp i jol­len som hon och 16 and­ra per­so­ner fär­dats i hop­pa­de hon i vatt­net och drog den i hamn.

– Min sys­ter (Sara) hop­pa­de i vatt­net först, se­dan hop­pa­de jag i ef­ter hen­ne (med två män). Vi ha­de varsin hand på bå­ten och för­sök­te sim­ma i land, be­rät­tar hon.

EF­TER TRE TIM­MAR i vatt­net an­län­de de till gre­kis­ka ön Les­bos. Re­san fortsatte men hon fast­na­de i Bud­a­pest i en vec­ka. Flykt­vä­gen till Ung­erns grann­län­der Ös­ter­ri­ke och Tyskland stop­pa­des och hu­vud­sta­dens tåg­sta­tion blev ett tem­po­rärt lä­ger.

– Jag sov på gol­vet, på tåg­sta­tio­nen, det var fruk­tans­värt, sä­ger hon.

Si­tu­a­tio­nen blev än vär­re när pre­miär­mi­nis­tern Vik­tor Or­ban res­te tagg­tråds­stäng­sel längs den söd­ra kus­ten för att hål­la flyk­ting­ar bor­ta helt och hål­let.

– Då tyck­te jag att folk var rik­tigt otrev­li­ga. Min trä­na­re var rädd när jag sa att jag skul­le till­ba­ka (till Bud­a­pest). Men nu är det helt an­norlun­da. Så jag änd­ra­de min upp­fatt­ning om fol­ket i Ung­ern. Det har va­rit rik­tigt häf­tigt den här vec­kan.

MAR­DI­NI HAMNADE TILL slut i Ber­lin, där hon fo­ku­se­rar på sin simning och att lä­ra sig tys­ka. För­ra året för­verk­li­ga­des en av hen­nes dröm­mar när hon del­tog i OS i ett lag för flyk­ting­ar. I VM i Bud­a­pest har hon sim­mat 100 me­ter fjä­ril och stäl­ler även upp på 200 m fritt. Nästa dröm är att täv­la för Sy­ri­en. – Vi får se vad som hän­der. Själv­klart kom­mer jag ald­rig att glöm­ma vad Tyskland har gjort för mig, så jag hop­pas re­pre­sen­te­ra bå­da län­der­na på ett bra sätt.

En film om Mar­di­nis liv är på väg. Ef­ter VM pla­ne­rar hon även att skri­va en bok.

TILL­BA­KA SOM SIMMARE. Yus­ra Mar­di­ni sim­ma­de ifrån kri­get. Nu sim­mar hon i VM i Bud­a­pest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.