Last­bil­sö­ver­le­va­re om skräck­färd till USA

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Bil­jet­ten till USA kos­ta­de 5 500 dol­lar. 27-åri­ge Adan La­ra Ve­ga fick en plats om­bord det kol­svar­ta last­bils­slä­pet ut­an ven­ti­la­tion.

Han hop­pa­des på att få jobb som bygg­nads­ar­be­ta­re, men re­san höll i stäl­let på att bli hans död.

Adan La­ra Ve­ga klev om­bord på last­bi­len i gräns­sta­den La­re­do mel­lan Mex­i­ko och USA till­sam­mans med si­na vän­ner.

– Ef­ter en tim­me hör­de jag män­ni­skor grå­ta och be om vat­ten. Jag ock­så, jag svet­ta­des och män­ni­skor var för­tviv­la­de. Det var då jag för­lo­ra­de med­ve­tan­det, sä­ger han från sin sjuk­hus­säng i San An­to­nio.

En­ligt ho­nom ha­de han bli­vit ut­lo­vad ett luft­kon­di­tio­ne­rat ut­rym­me.

– Men så blev det in­te, sä­ger han.

Smugg­lar­na er­bjöd in­te pas­sa­ge­rar­na nå­got vat­ten, och själ­va ha­de La­ra Ve­ga och hans vän­ner in­te ta­git med sig nå­got, ef­tersom re­san ba­ra skul­le va­ra 24 mil.

Hur många som fanns om­bord är oklart, men det kan ha va­rit uppe­mot 90 per­so­ner. I mörk­ret såg in­te La­ra Ve­ga hur många, men han be­rät­tar att någ­ra av dem var barn, och att det var dem han se­na­re hör­de be om vat­ten.

När La­ra Ve­ga vak­na­de upp igen var han på sjuk­hus. När han för­sök­te re­sa sig föll han om­kull.

– Jag var tvung­en att dric­ka myc­ket vat­ten för att få till­ba­ka kon­trol­len, sä­ger han.

En­ligt pre­li­mi­nä­ra upp­gif­ter var 25 av de mi­gran­ter som hit­ta­des i en över­het­tad last­bil i USA från Mex­i­ko, upp­ger det mex­i­kans­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet. Fy­ra av mex­i­ka­ner­na var dö­da, öv­ri­ga vår­das på sjuk­hus. Last­bil­se­ki­pa­get hit­ta­des på en par­ke­ring i sta­den San An­to­nio, Tex­as, USA.

Chauf­fö­ren är del­gi­ven miss­tan­ke om män­ni­sko­smugg­ling. Han ne­kar till brott, och sä­ger att han upp­täckt att det var män­ni­skor i ut­rym­met när han stan­na­de till för en to­a­lett­pa­us vid en bu­tik i San An­to­nio. (TT­AP)

FOTO: ERIC GAY/AP/ARKIV

Po­li­ser i San An­to­nio när last­bi­len hit­ta­des i sön­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.