Fär­re thai­län­da­re i fins­ka sko­gar

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■FIN­LAND. An­ta­let thai­län­da­re som re­ser till Fin­land för att ploc­ka bär i sko­gar­na är be­tyd­ligt fär­re i år. Ba­ra 2 500 har be­vil­jats vi­sum, jäm­fört med om­kring 3 500 ti­di­ga­re bär­sä­song­er, skri­ver Sa­von Sa­no­mat.

En­ligt tid­ning­en är den främs­ta or­sa­ken till minsk­ning­en ett press­med­de­lan­de från thai­länds­ka am­bas­sa­den i vå­ras där man bland an­nat var­na­de för lå­ga lö­ner, då­li­ga ar­bets­för­hål­lan­den och det kal­la kli­ma­tet. Bland an­nat har god bär­till­gång pres­sat bär­pri­ser­na, som på­ver­kat ploc­kar­nas lö­ner. (TT­FNB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.