Larm­sy­stem ses över ef­ter långt av­brott

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Mån­da­gens da­ta­strul som gjor­de det svårt för många äldre i hem­men att lar­ma får kommuner att se över sy­ste­men. Ös­tersund över­vä­ger att be­gä­ra eko­no­misk kom­pen­sa­tion.

Ti­digt i går mor­se fick de sista äldre i Ös­tersund med trygg­hets­larm åter kon­takt med larm­cen­tra­len. Då ha­de kon­tak­ten till cen­tra­len va­rit bru­ten, från och till, se­dan halv två i mån­dags ef­ter­mid­dag.

I Ös­tersund dis­ku­te­rar nu kom­mu­nen möj­lig­he­ten att gå vi­da­re ju­ri­diskt gente­mot le­ve­ran­tö­ren och even­tu­ellt be­gä­ra er­sätt­ning för stop­pet. Men di­gi­ta­la sy­stem är här för att stan­na.

– Ti­di­ga­re när vi ha­de ett ana­logt sy­stem var det ut­satt för vä­der­stör­ning­ar och åskned­slag. Nu kan vi se i re­al­tid när det in­te fun­ge­rar. Det är en oer­hörd kva­li­tets­för­bätt­ring, sä­ger Åsa Trol­le, en­hets­chef tek­nik och ser­vice, Ös­tersunds kom­mun.

Även i de and­ra kom­mu­ner­na som drab­ba­des fun­ge­rar nu lar­men igen och en­ligt un­der­le­ve­ran­tö­ren Si­er­ra Wi­re­less, som an­sva­rar för sy­ste­met, ska även de 13 000 kort­ter­mi­ na­ler över he­la lan­det som slogs ut fun­ge­ra igen.

En­ligt de kommuner TT ta­lat med är det en ex­tra osä­ker­het när le­ve­ran­törs­led stap­las på varand­ra ut­an att de kan ha di­rekt­kon­takt med samt­li­ga in­blan­da­de.

– Vi kom­mer ha sam­tal med le­ve­ran­tö­ren för att få be­sked och in­for­ma­tion om vad som hän­de. Och se­dan kom­mer vi ha kon­takt för att sä­ker­stäl­la och fö­re­byg­ga att det in­te hän­der igen, sä­ger Kristi­na Sil­ve­rar­ve, en­hets­chef för sam­ord­nings­cen­tra­len i Nykö­pings kom­mun.

I Ös­tersund öns­kar Åsa Trol­le att le­ve­ran­tö­rer kun­de pri­o­ri­te­ra vik­ti­ga sam­hälls­funk­tio­ner.

Fe­let ska ha star­tat med ett strö­mav­brott hos ope­ra­tö­ren Si­er­ra Wi­re­less som han­te­rar om­kring en fem­te­del av alla trygg­hets­larm i Sve­ri­ge.

Maria Jans­son/tt

FOTO: PER LARSSON/TT/ARKIV

Un­der mån­da­gen var det många kom­mu­ners trygg­hets­larm som in­te fun­ge­ra­de som de ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.