Ar­ran­gö­ren: ”Vi för­vän­tar oss en folk­fest”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA WETTERQVIST 010-471 53 44 an­na.wetterqvist@hn.se

Oko­me står re­do för det störs­ta eve­ne­mang­et i Byg­de­gårds­för­e­ning­ens histo­ria. Christer Kal­li­es har job­bat med tors­da­gens mu­sik­fest i snart ett år.

– Vi vill vi­sa upp en le­van­de lands­bygd där man kan hit­ta på sa­ker man kans­ke ald­rig ha­de trott att man skul­le kla­ra av, sä­ger Christer Kal­li­es, an­sva­rig för mu­sik­kväl­len i Oko­me.

Den lo­ka­la skön­sjung­an­de grup­pen Ton­gi­var­na blir först ut på scen när mu­sik­kväl­len drar igång. Där­ef­ter in­tar Fal­ken­bergs­ban­det I Am No­va sce­nen. West of Eden kom­mer där­näst och kväl­len av­slu­tas med Ti­mo Rä­i­sä­nen och hans band.

Por­tar­na slås upp kloc­kan 17.00 i morgon kväll med möj­lig­het att äta, dric­ka, fi­ka, kö­pa lot­ter och spel­hjul. Man kör ock­så ett mu­sikquiz i Byg­de­går­den och ef­ter kon­ser­ten fort­sät­ter fes­ten med pub­kväll.

Oko­me Buss stäl­ler upp och bus­sar cam­ping­gäs­ter från Gekås Cam­ping gra­tis kloc­kan 17.00, 17.30 och 18.00 och kör även till­ba­ka på kväl­len. De kör även hem gäs­ter som ska till Fal­ken­berg kloc­kan 00.30.

– Vi för­vän­tar oss en folk­fest då in­tres­set har va­rit stort. Kan vi ba­ra få till bra kon­sertvä­der kom­mer det bli en top­pen­kväll som man kom­mer att min­nas länge, av­slu­tar Christer Kal­li­es.

Bild: CHRISTIAN EGEFUR/ARKIV

MU­SIK. Ti­mo Rä­i­sä­nen är hu­vud­num­ret på Oko­mes mu­sik­fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.