Ab­ba-ben­ny släp­per pi­a­no­al­bum

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Låt­skri­va­ren Ben­ny An­ders­son pla­ne­rar ett nytt al­bum med pi­a­no­mu­sik, skri­ver Da­gens Nyheter.

”Ben­ny An­ders­son – Pi­a­no” in­ne­hål­ler kla­vi­a­tur­tolk­ning­ar av ti­di­ga­re ma­te­ri­al från hans egen och Ab­bas kar­riär. En­ligt DN släpps den kom­man­de ut­giv­ning­en på tys­ka bo­la­get Deutsche gram­mop­hon nå­gon gång un­der hös­ten.

Bland de 22 lå­tar­na åter­finns ex­em­pel­vis ”Thank you for the mu­sic”, ”Flic­kor­nas rum” och mu­sik från ”Chess”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.