”Alla är li­te onor­ma­la” MU­SIK:

CHOCKROCKAREN COOPER TILL SVE­RI­GE

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - KRISTOF­FER VIITA/TT

Alice Coo­pers nya ski­va ”Pa­ra­nor­mal” blev ett al­bum om män­ni­skor ut­an­för nor­mal­spekt­rat. In­för Sve­rige­be­sö­ket pas­sar han på att ge en känga åt in­tro­ver­ta och po­li­tis­ka ar­tis­ter.

Alice Cooper vil­le in­te gö­ra en kon­cept­plat­ta ”som han all­tid gör” men in­såg ef­ter någ­ra ge­nom­lyss­ning­ar att or­det ”pa­ra­nor­mal” knöt ihop det fik­ti­va per­son­gal­le­ri­et av ud­da män­ni­skor som den nya ski­van hand­lar om. Förs­ta sing­eln ”Pa­ra­noi­ac per­so­na­li­ty” be­rät­tar om en man som li­der av ex­trem pa­ra­noia, och det som in­tres­se­rar Cooper är just män­ni­skors bris­ter och egen­he­ter.

– DET HAR ing­et med spö­ken, ufon el­ler Big­foot att gö­ra. Män­ni­skor i all­män­het är pa­ra­nor­ma­la, sä­ger Alice Cooper över te­le­fon från USA. Jag för­sök­te tän­ka ef­ter vil­ka av mi­na vän­ner som är ”nor­ma­la” men jag in­såg att jag in­te kän­ner nå­gon. Jag kol­la­de upp or­det och det be­ty­der ”istäl­let för nor­mal”. Det är vad per­so­ner­na på ski­van är.

ALICE COOPER STAR­TA­DE chock­rock­st­ren­den och till Sve­ri­ge har han i van­lig ord­ning ta­git med sin scenshow med över­dri­ven skräck­film­ses­te­tik, men Cooper för­kla­rar att det mesta­dels är sa­ti­risk teater.

– Alice är en skurk, men det är mer som ett li­tet barn med en lek­saks­lå­da. Till och med den fy­ra me­ter höga Fran­kenste­in­doc­kan, tvångs­trö­jan och gil­jo­ti­nen är Ali­ces lek­sa­ker. Jag be­hand­lar det li­te som ett barns sov­rum som vak­nar till liv, sä­ger Alice Cooper.

Trots att han själv ”kan­di­de­rat” till pre­si­dent­pos­ten se­dan 1972 med lå­ten ”Elec­ted” tyc­ker Alice Cooper att da­gens rock­band bor­de om­fam­na det te­a­tra­la mer än det po­li­tis­ka, och ”skri­va lå­tar om vad som är kul, in­te om vad som är vik­tigt”.

– De har glömt att de är rock­stjär­nor, de är in­te ex­tro­ver­ta, de är in­tro­ver­ta. Jag sak­nar rock­stjär­ne­loo­ken på scen, istäl­let för ”jag ska ba­ra ha på mig t-shirt och Le­vis och sjunga om mil­jön”. Hur trå­kigt är in­te det? Om du ska va­ra en rock­stjär­na, sjung om din flick­vän!

Bild: BRAASTAD, AUDUN

PÅ VÄG TILL SVE­RI­GE. Alice Cooper på Sent­rum sce­nen i Oslo.

Bild: BRAASTAD, AUDUN

ONORMAL. ”Alla per­so­ner på ski­van har någon­ting pa­ra­nor­malt el­ler ab­normt pro­blem i sin hjär­na” sä­ger Alice Cooper om nya al­bu­met ”Pa­ra­nor­mal”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.