Heiljs­ka är up­pe – in­si­dan ga­par tom

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

På ut­si­dan ser det ut som att Heijls­ka vil­lan är åter­ställd. Men äga­ren Mar­tin Jöns­son sä­ger att det är myc­ket kvar att gö­ra på in­si­dan in­nan vil­lan är i bruk.

Heijls­ka vil­lan är till­ba­ka i sin for­na glans men myc­ket ar­be­te åter­står. – Vi hop­pas bli kla­ra till års­skif­tet sä­ger äga­ren Mar­tin Jöns­son.

Nu tro­nar hon vac­kert igen, den gam­la da­men Heijls­ka vil­lan. Ta­ket blän­ker när som­mar­so­len tit­tar fram och fa­sa­den är ny­må­lad och glän­san­de brun. Till­sam­mans med gu­la trä­de­tal­jer och röd­må­la­de dör­rar har hon åter­fått en del av sin for­na glans.

I al­la fall på ut­si­dan. Me­ning­en är att fas­tig­he­ten ska va­ra in­flytt­nings­klar vid års­skif­tet.

– Vi har in­te haft nå­gon tids­plan, det fun­kar in­te med gam­la hus, sä­ger Mar­tin Jöns­son.

Vil­lan köp­tes för 12,5 mil­jo­ner kro­nor och ti­di­ga­re har Mar­tin Jöns­son sagt att re­no­ve­ring­en kom­mer att gå på to­talt 40 mil­jo­ner kro­nor. Nu sä­ger han att han in­te är all­de­les sä­ker på vad no­tan ham­nar.

– Det är in­te fär­digt än så det vet vi in­te. Men eko­no­miskt är det ald­rig för­svar­bart att re­no­ve­ra ett så här gam­malt hus. Med nytt kan man job­ba ef­ter en of­fert men det går in­te med äld­re hus.

EN HEL DEL ska gö­ras in­nan vil­lan är in­flytt­nings­klar.

– Vi räk­nar med att bli kla­ra till års­skif­tet men kan in­te va­ra säk­ra på det. Först ska de grä­va i träd­går­den. Allt runt om huset ska grä­vas upp. Sen ska ga­ra­get byg­gas och där­ef­ter ska träd­går­den iord­ning­stäl­las, sä­ger Mar­tin Jöns­son.

Även in­te­ri­ört åter­står en hel del ar­be­te.

– Allt ma­te­ri­al som golv ska in och det ska må­las. Det är ba­ra ut­si­dan som är klar, sä­ger Mar­tin Jöns­son.

Heijls­ka vil­lans re­no­ve­ring har va­rit ett omdis­ku­te­rat ären­de. HN har följt tu­rer­na un­der he­la pro­ces­sen. Även riks­me­dia upp­märk­sam­ma­de i hös­tas dis­kus­sio­nen som förts på lo­kal­plan om huruvi­da för­änd­ring­ar­na av vil­lan är att be­trak­ta som en om­bygg­na­tion el­ler en riv­ning som följts av ett ny­byg­ge. Britt-marie Lennarts­son från Kul­turmil­jö Halland, som är be­byg­gel­se­an­tik­va­risk ex­pert, del­tog som sak­kun­nig i pro­jek­tet men hop­pa­de av då hon an­såg att pro­jek­tet in­te läng­re var att be­trak­ta som en re­no­ve­ring.

Även om Mar­tin Jöns­son fort­fa­ran­de är upp­rörd över det som han tyc­ker var en ko­vänd­ning från Kul­turmil­jö Hal­lands si­da så me­nar han att han tar de­bat­ten med ro.

”En fjor­ton me­ter plåt kom­mer att för­stö­ra huset så det hop­pas jag att vi slip­per” MAR­TIN JÖNS­SON

om han­di­kap­pan­pass­ning av huset

– Folk tyc­ker och tän­ker he­la ti­den.

Un­der ti­den som de­bat­ten har på­gått har för­änd­rings­ar­be­tet på­gått för fullt bakom ett slu­tet tält. HN har vid fler­ta­let till­fäl­len ve­lat kom­ma in för att på plats do­ku­men­te­ra re­no­ve­ring­en men ne­kats till­trä­de. Även nu sä­ger Mar­tin Jöns­son nej till ett be­sök. På ut­si­dan ser huset ut som nytt, de må­la­de träfjäl­len i pa­ne­len ser ock­så helt nya ut.

– Vi har till­ver­kat 22 000 nya ek­fjäll men 18 000 gam­la är kvar. Huset har må­lats med lin­ol­je­färg så det är klart att du in­te kan se skill­nad om det är gam­malt el­ler nytt. Fär­gen är ju ny, sä­ger Mar­tin Jöns­son.

EN DEL AV pro­ble­ma­ti­ken kring re­no­ve­ring­en av Heijls­ka vil­lan hand­lar om svå­rig­he­ten när krav på mo­der­na byggnor­mer ska an­pas­sas till äld­re fas­tig­he­ter. Det går in­te all­tid ihop.

– Det som är in­fek­te­rat nu är en­trén som vi vill byg­ga på ös­ter­si­dan. Vi vill gö­ra en ut­bygg­nad på sam­ma sätt som vi gjor­de på grann­fas­tig­he­ten för att man ska kun­na få till­gång till en hiss i mark­plan. Vi har fått av­slag på vår an­sö­kan, sä­ger Mar­tin Jöns­son.

Han hop­pas att kom­mu­nen ska änd­ra sig så att fas­tig­he­ten kan han­di­kap­pan­pas­sas.

– An­nars tving­as vi byg­ga en ramp och en fjor­ton me­ter plåt kom­mer att för­stö­ra huset så det hop­pas jag att vi slip­per, sä­ger Mar­tin Jöns­son.

Ef­tersom re­no­ve­ring­en fort­sät­ter fram till års­skif­tet kom­mer La­sa­retts­ga­tan va­ra av­stängd från och till.

ar­tik­lar HN har i många OMTVISTAT. re­no­ve­ring­en runt be­skri­vit tu­rer­na av Heijls­ka vil­lan NYTT LIV. En del av den eg­na verk­sam­he­ten in­om JSM Grup­pen AB ska in i lo­ka­ler­na men Mar­tin Jöns­son sä­ger att det in­teär klart vad det blir. ”Själv kom­mer jag att få sit­ta i huset bred­vid och tit­ta in”.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

är klart vad det blir. ”Själv kom­mer jag att få sit­ta i huset bred­vid och tit­ta in”.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

EK­FJÄLL. Pa­ne­ler­na be­står bland an­nat av 40 000 ek­fjäll varav drygt hälf­ten är ny­pro­du­ce­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.