PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Det bråds­kar in­te att av­sät­ta någ­ra mi­nist­rar, men även stats­mi­nis­tern mås­te in­se att minst en av­gång är ound­vik­lig. De som in­te har skött sitt upp­drag bör gå. Men in­te fler.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* Stats­mi­nis­tern bör i vec­kan om­bil­da re­ge­ring­en, och by­ta ut det an­sva­ri­ga stats­rå­det An­na Jo­hans­son, men be­hål­la An­ders Yge­man och Pe­ter Hul­tqvist. Se­dan bör han gö­ra det tyd­ligt att han av­går om Al­li­an­sen och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na väl­jer att går vi­da­re med att fäl­la de mi­nist­rar som fak­tiskt in­te är yt­terst an­sva­ri­ga för skandalen.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Till och med Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­dar­kan­di­dat Bir­git­ta Ohlsson hyl­lar miss­tro-en­de­i­ni­ti­a­ti­vet. Och An­nie Lööf som för en tid se­dan in­te vil­le rik­ta miss­tro­en­de mot Mag­da­le­na An­ders­son för att just fi­nans­mi­nis­tern är allt­för centralt pla­ce­rad (och det där­med kan le­da till regeringskris) gör nu un­ge­fär sam­ma sak mot cen­tra­la de­lar av re­ge­ring­en. Det är in­te all­tid lätt att hänga med i po­li­ti­ken.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Men ge­nom ren klan­tig­het från fle­ra mi­nist­rar har Ste­fan Löfvens re­ge­ring bju­dit Al­li­an­sen på en straffspark. De kun­de hål­la ge­men­sam press­kon­fe­rens. De kun­de pre­sen­te­ra en ge­men­sam lin­je. Det fanns för en gångs skull in­te någ­ra spric­kor den ge­men­sam­ma fa­sa­den. I sak har de dess­utom rätt.

Ne­ri­kes Al­le­han­da (lib)

* Där­för in­ne­bär de nu avi­se­ra­de miss­tro­en­de­för­kla­ring­ar­na ba­ra än­nu en spik i kis­tan för tan­ken att mi­no­ri­tets­re­ge­ring­ar ska kun­na sty­ra Sve­ri­ge. I det långa lop­pet lär age­ran­det där­för drab­ba de bor­ger­li­ga par­ti­er­na mer än so­ci­al­de­mo­kra­tin.tt mås­te kun­na straf­fas hår­da­re. Att lät­ta­re kun­na spar­ka ge­ne­ral­di­rek­tö­rer är ett förs­ta steg.

Da­lar­nas Tid­ning (lib)

* När so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka de­bat­tö­rer går ut och skyl­ler på outsour­cing och ny­li­be­ra­lism skju­ter de sig själ­va i fo­ten. Väl­jar­na vet att det som skett in­te hand­lar om ide­o­lo­gi, ut­an om bris­tan­de kom­pe­tens. De kom­mer att ut­krä­va an­svar på val­da­gen. * Borås Tid­ning (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.