Sop­bi­lar­na med­för fa­ra

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - sop­hämt­ning i Kungs­bac­ka Kom­mu­nal om­sorg?

Den en­da re­a­lis­tis­ka an­led­ning­en, och ar­gu­men­tet till be­slu­tet kan väl ba­ra för­kla­ras i ett en­da ord: Eko­no­mi!

HALLAND. Hör­de på P4 Halland idag (18 juli) att Kungs­bac­ka kom­mun skall gö­ra sop­hämt­ning­en säk­ra­re för sop­häm­ta­re och kom­mu­nin­vå­na­re ge­nom att in­fö­ra back­nings­för­bud för so­på­ka­re.

På re­por­terns frå­ga om det in­träf­fat någ­ra olyc­kor som med­för att det­ta be­slut tas och som svar från kom­mu­nens an­sva­rig så har det skett en olyc­ka på 1970-ta­let.

DET ÄR JU strå­lan­de att Kungs­bac­ka kom­mun vi­sar en så otro­lig hand­lings­kraft på den­na olyc­ka att man in­för back­nings­för­bud för so­på­ka­re drygt 40 år se­na­re!

Det­ta trots att den tek­nis­ka ut­veck­ling­en och sä­ker­he­ten för den­na typ av for­don har ut­veck­lats enormt sen 1970-ta­let. Jag vill ock­så tro, och på­stå, att skick­lig­he­ten för den­na yr­kes­grupp in­te har mins­kat un­der den­na tid. Det en­da som an­tag­li­gen har bli­vit säm­re är väl ar­bets­för­hål­lan­den för so­på­ka­re, stör­re di­strikt på kor­ta­re tid.

MED DET­TA back­nings­för­bud kom­mer Kungs­bac­ka kom­mun vid upp­hand­ling av ent­re­pre­na­den få in bil­li­ga­re an­bud från ent­re­pre­nö­rer. Sop­hämt­ning­en kom­mer va­ra lät­ta­re och bil­li­ga­re att ge­nom­fö­ra ef­tersom so­på­kar­na in­te be­hö­ver bac­ka.

Kon­se­kven­ser­na kom­mer att drab­ba ska­da­de, han­di­kap­pa­de och äld­re in­om kom­mu­nen. Fle­ra i den­na grupp kom­mer att va­ra tvung­na att trans­por­te­ra sop­tun­nan, 50-100 me­ter en­ligt kom­mu­n­an­sva­rig, oav­sett fyll­nings­grad på sop­tun­na, vä­der­lek el­ler fy­sisk för­må­ga till en even­tu­ell upp­sam­lings­plats.

DEN MÅLGRUPP SOM idag har hem­tjänst el­ler an­nan kom­mu­nal om­sorg, där kom­mer hem­tjänst el­ler lik­nan­de att få ta över an­sva­ret för att stäl­la ut sop­kär­let på upp sam­lings­plat­sen? I så fall får den­na in­sti­tu­tion bå­de lä­ra sig sop­hämt­ning sche­ma och upp sam­lings­plats! Att flyt­ta kost­na­der f rån­sop­hämt­ning till hem­tjänst kan in­te va­ra nå­got att va­ra stolt över, ver­kar ju helt ”hål i hu­vu­det”.

Vart tar vå­ra skat­te­peng­ar vägen??

Är grann­sam­ver­kan tryg­ga­re än kom­mu­nal trygg­het??

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

FA­RA. Back­nings­för­bu­det för so­på­ka­re kom­mer sto­ra pro­blem, skri­ver in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.