på in­sän­da­ren ”Var­berg — en som­marstad?”

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Re­dak­tio­nen

Hal­lands Ny­he­ter har som lo­kal­tid­ning upp­gif­ten att be­va­ka al­la si­dor av de bå­da eve­ne­mang­en, varav det mesta var över­vä­gan­de po­si­tivt.

Ty­värr av­slu­ta­des fes­ti­va­len med en ner­gris­ning av fäst­nings­om­rå­det, nå­got vi har i upp­gift att skri­va om.

Vi tar till oss di­na åsik­ter och upp­munt­rar al­la lä­sa­re att fort­sät­ta skri­va in till oss!

Häls­ning­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.