Väg­ra­de stan­na bi­len – kas­ta­de kni­var mot po­lis

Hallands Nyheter - - Varberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

Nat­ten till ons­da­gen för­sök­te en po­lis­pa­trull stop­pa en per­son­bil på riks­väg 41 vid Gun­nestorp för kon­troll. Men bi­len väg­ra­de stan­na och en lång bil­jakt in­led­des.

Ef­ter en kon­troll på re­gi­stre­rings­num­ret vi­sa­de det sig att bi­lens äga­re var känd se­dan ti­di­ga­re för bland an­nat ratt­fyl­le­ri. Po­li­sen be­slu­ta­de sig för att stop­pa bi­len men fö­ra­ren, en 40-årig kvin­na, väg­ra­de stan­na. Hen­nes pas­sa­ge­ra­re, en man i 20-års­ål­dern var se­dan ti­di­ga­re känd av po­li­sen.

– Kvin­nan är in­te känd se­dan ti­di­ga­re men tro­ligt­vis så ha­de de nå­got i bi­len som de in­te vil­le att vi skul­le upp­täc­ka, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Tho­mas Fux­borg.

Po­li­ser­na in­led­de en bil­jakt som va­ra­de i näs­tan 50 mi­nu­ter. Un­der re­sans gång kas­ta­des det ut sa­ker mot po­lis­bi­len som bland an­nat ba­se­ball­trän, kni­var och flas­kor.

– Stud­sar en så­dan mot po­lis­bi­len så kan det gå rik­tigt il­la, sä­ger Tho­mas Fux­borg. De kas­ta­de ju även på­sar som träf­fa­de po­lis­bi­len och nu ska vi un­der­sö­ka för att se om det var nar­ko­ti­ka.

Det var väl­digt li­te tra­fik ute på vägar­na och ing­en kom till ska­da. De kör­de upp till 180 kilo­me­ter i tim­men un­der jak­ten och kör till slut på en spik­mat­ta som pla­ce­rats ut vid Munk­gär­de i Tvåå­ker. Bi­len fick punk­te­ring på al­la fy­ra hju­len men fö­ra­ren fort­sat­te än­då att kö­ra någ­ra kilo­me­ter in­nan de stan­na­de och blev grip­na av po­li­sen.

DEN 40-ÅRI­GA KVIN­NAN var på­ver­kad av nar­ko­ti­ka och bå­de hon och med­pas­sa­ge­ra­ren sit­ter nu an­håll­na miss­tänk­ta för bland an­nat grov vårds­lös­het i tra­fik, dro­gratt­fyl­le­ri och för­sök till grov miss­han­del.

Bild: JENNIE PERSSON

TEKNISKT FEL. Fem da­gar ef­ter att lif­ten kom till­ba­ka från lag­ning krång­la­de den igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.