HN FRÅGAR: HÖGTRYCK PÅ TOR­GET – VAD HAR DU FYNDAT I DAG?

Hallands Nyheter - - Varberg -

Nin­ni Hedén, 73 år, pen­sio­när, Hönö: – Jag har fyndat ett par skor och en liv­rem. Skor­na var mest ett im­puls­köp, kan man sä­ga. Men det är all­tid kul att gå runt och tit­ta och se om man hit­tar nå­got bil­ligt. Ru­riya Lars­son, 41 år, lo­kal­vår­da­re, Var­berg. – Jag har köpt körs­bär i dag. Det är of­tast mat jag tit­tar ef­ter, frukt, grön­sa­ker och från ba­ge­ri­et. Men det är bra att ba­ra gå runt på tor­get ock­så bland al­la trev­li­ga män­ni­skor. Ra­do­van Sela­ko­vic, 71 år, pen­sio­när, Karl­berg. – Hit­tills har vi köpt jord­gub­bar men vi får se om vi hit­tar nå­got mer. Vi bru­kar hand­la frukt, bär och blom­mor. Det all­ra bäs­ta med tor­get är själ­va stäm­ning­en. Six­ten Ivars­son, 12 år, elev, San­de­red. – Jag har köpt en go­dis­slang el­ler vad det he­ter. Och två varm­kor­var men de har jag re­dan ätit upp. Det var ro­li­gast att hit­ta go­di­set, det bru­kar in­te fin­nas den här va­ri­an­ten i bu­ti­ken. Nat­halie Ro­berts­son, 21 år, dan­sa­re, Gö­te­borg. – Jag har fyndat en ny plån­bok som jag är hyf­sat nöjd med, min gam­la var jät­te­sönd­rig. An­nars är det mest my­sigt att stro­sa runt, det är så av­slapp­nat och chill här. Jo­a­kim Zi­lén, 37 år, ser­vice­råd­gi­va­re, Tvåå­ker. – Jag har fak­tiskt in­te fyndat nå­got, min sam­bo har ett stånd här med mös­sor så vi bru­kar va­ra här på torg­da­gar­na. Tor­get är så liv­ligt och trev­ligt med allt folk då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.