Fri­da Ce­ve­ryd job­bar jär­net he­la året runt Li­te om:

Fri­da Ce­ve­ryd

Hallands Nyheter - - Varberg - ALICE NILSSON LOTH alice.nilsson.loth@hn.se

Krö­ga­ren och kok­boks­för­fat­ta­ren Fri­da Ce­ve­ryd har få lug­na stun­der. Me­dan and­ra se­mest­rar ar­be­tar hon hår­da­re än nå­gon­sin.

HN MÖTER

– Jag job­bar dyg­net runt. Det är de­fi­ni­tivt en livs­stil att ver­ka i den här bran­schen. Man be­hö­ver en fan­tas­tisk man och fan­tas­tis­ka barn, sä­ger Fri­da Ce­ve­ryd.

Hon har pre­cis fått för­stärk­ning i kö­ket på &Ol­les i Apel­vi­ken och har någ­ra mi­nu­ter att av­va­ra in­nan kväl­lens gäs­ter tril­lar in.

FRI­DA CE­VE­RYD HAR ar­be­tat in­om re­stau­rang­bran­schen se­dan gym­na­si­et. Runt 1997 bör­ja­de hon prak­ti­se­ra på Kust­ho­tel­let, och klätt­ra­de sig he­la vägen upp till en tjänst som köks­chef. Men ef­ter fem år som chef var hon re­do för nå­got nytt.

– Jag ha­de vux­it och lärt mig ofant­ligt myc­ket, men jag var fär­dig, sä­ger hon.

Ol­le Borg­man, som hon nu dri­ver &Ol­les och Ce­ve­borg ca­te­ring till­sam­mans med, fick nys om att hon skul­le sä­ga upp sig på Kust­ho­tel­let. Hon tac­ka­de ja till hans för­slag om att bli de­lä­ga­re, och trots den sto­ra ar­bets­bör­dan be­rät­tar hon att det var rätt be­slut – det är ro­li­ga­re att dri­va eget.

Det fram­går tyd­ligt att Fri­da Ce­ve­ryd ald­rig tar rik­tigt le­digt. När hon väl se­mest­rar ki­kar hon på and­ra re­stau­rang­ers me­ny­er och sö­ker ny in­spi­ra­tion. ”Spi­o­ne­rar li­te”, som hon sä­ger själv. Men hon vill in­te ef­tera­pa nå­gon.

– Vis­sa frågar var­för vi in­te har ham­bur­ga­re på me­nyn. Sva­ret är: Vi vill in­te va­ra som al­la and­ra.

EF­TER EN FÖR­LUST i Piz­za SM 2013 lo­va­de hon sig själv att ald­rig täv­la i mat­lag­ning igen. Men det blev en sväng till, och ef­ter vins­ten 2014 blev hon upp­ringd och fick för­frå­gan om att skri­va en kok­bok med en­bart piz­zor.

– Jag tänk­te: ”Vem är det som dri- ver med mig?”. Det var en an­norlun­da men fan­tas­tiskt ro­lig grej, sä­ger Fri­da Ce­ve­ryd.

Un­der de få tim­mar hon in­te spen­de­rar på ar­bets­plat­sen har hon fullt upp med fa­milj, bar­nens ak­ti­vi­te­ter och träd­gård.

Har du ald­rig någ­ra lug­na stun­der? – Nej, ald­rig! skrat­tar hon. Hon har en ener­gi som smit­tar av sig ba­ra ef­ter någ­ra mi­nu­ter och ver­kar va­ra en per­son som äls­kar sitt jobb. Men allt är in­te ro­ligt, all­tid. La­sag­nen är hen­nes akil­les­häl.

Er la­sag­ne är om­ta­lad. På me­nyn står det: ”Barn, ung­do­mar, vux­na och de äld­re äls­kar den – men vi ha­tar den”. Var­för? * Yr­ke: Krö­ga­re, dri­ver &Ol­les och Ce­ve­borg ca­te­ring till­sam­mans med Ol­le Borg­man

* Ål­der: 38

* Bor: Träslövslä­ge

* Upp­växt: Tor­pa

* Fa­milj: Värl­dens bäs­ta ma­ke och tre fan­tas­tis­ka barn

* Om Var­berg: Ett smult­ron­stäl­le

* Om mat: Jag äls­kar god mat!

– Den säl­jer som fa­sen, men är så oer­hört trå­kig att gö­ra. Så är det ba­ra – att ska­la en röd­lök kan ju ock­så va­ra trå­kigt, sä­ger hon.

NÄR INTERVJUN NÄR­MAR sig sitt slut fö­re­slår Fri­da på eget be­våg att hon ska klätt­ra upp på re­stau­rang­ta­ket. Hon för­svin­ner ett slag, men dy­ker se­dan upp på ta­ket och po­se­rar stolt bred­vid en surf­brä­de­for­mad skylt. Fle­ra gäs­ter re­ser sig och knäp­per av en bild. ”Fin ut­sikt här up­pe!” ro­par hon. Fri­da Ce­ve­ryd är in­te rädd för ut­ma­ning­ar.

Bild: ALICE NILSSON LOTH

EN LIVS­STIL. Krö­ga­ren Fri­da Ce­ve­ryd spen­de­rar många tim­mar om da­gen på job­bet, sär­skilt un­der som­ma­ren. Att dri­va re­stau­rang är en livs­stil, me­nar hon.

Bild: ALICE NILSSON LOTH

FRI­DA OCH OL­LE. Längst ut i Apel­vi­ken lig­ger re­stau­rang­en &Ol­les, som Fri­da Ce­ve­ryd dri­ver till­sam­mans med Ol­le Borg­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.