Mi­nist­rar nob­bar in­bju­dan

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

Ett hal­ländskt för­sök att få dis­ku­te­ra fram­ti­den för häk­tet i Halm­stad med an­sva­ri­ga mi­nist­rar har gått i stö­pet. Från re­ge­rings­kans­li­et med­de­las kort att det in­te blir nå­got mö­te.

– Vi har no­te­rat det ne­kan­de sva­ret och får nu fun­de­ra över vil­ka yt­ter­li­ga­re ini­ti­a­tiv vi kan ta. Det bör­jar bli li­te ont om tid, kon­sta­te­rar Mats Eriks­son (M), re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

DEN PÅ­GÅEN­DE UT­RED­NING­EN av häk­tes or­ga­ni­sa­tio­nen i Sve­ri­ge, och ho­tet om ned­lägg­ning av häk­tet i Halm­stad, har åter­i­gen fått Halland att mo­bi­li­se­ra kraf­ter­na. Re­gi­o­nen, läns­sty­rel­sen, de hal­länds­ka

”Vi får nu fun­de­ra över vil­ka yt­ter­li­ga­re ini­ti­a­tiv vi kan ta.” MATS ERIKS­SON (M) re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

kom­mu­ner­na, po­lis och tings­rätt har bland an­nat upp­vak­tat ge­ne­ral­di­rek­tö­ren för Kri­mi­nal­vår­den och för­hopp­ning­en var att få fort­sät­ta dis­kus­sio­nen med ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son och ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi.

DEN HAL­LÄNDS­KA GRUPPENS väd­jan om ett mö­te blev dock in­te hör­sam­mad. ”Dessvär­re finns in­te möj­lig­het att bo­ka in ett mö­te likt det­ta”, sva­rar en as­si­stent.

– Det är ge­ne­ral­di­rek­tö­ren som for­mellt fat­tar be­slu­tet, och vi vill in­te gå bakom hans rygg, men vi vil­le gär­na be­skri­va vär­det av ett eget häk­te och hur det på­ver­kar oli­ka myn­dig­he­ter och yr­kes­grup­per i Halland, sä­ger Mats Eriks­son.

Be­slut i häk­tes­frå­gan vän­tas fat­tas un­der hös­ten. Om häk­tet i Halm­stad läggs ner blir Halland det en­da län i Sve­ri­ge som in­te har ett eget häk­te. De som häk­tas i Halland kom­mer i så fall att pla­ce­ras i Gö­te­borg el­ler Helsing­borg.

– Vi tyc­ker att vi har många ar­gu­ment för ett eget häk­te och kom­mer fort­sät­ta vårt på­ver­kans­ar­be­te, sä­ger Mats Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.