Sve­ri­ge re­do att mö­ta hem­mafan­sen

Hallands Nyheter - - Sporten - EM­MA LUKINS/TT

Ne­der­län­der­na kom­mer bä­ras fram av sin hem­ma­publik mot Sve­ri­ge i fot­bolls-em. Men kvarts­fi­na­len spe­las på en av mäs­ter­ska­pets mins­ta are­nor. – Jag tyc­ker vi ha­de kun­nat spe­la på en stör­re are­na, spe­ci­ellt när det är Hol­land som spe­lar, sä­ger Fri­do­li­na Rol­fö.

Arenan i Do­e­tin­chem, där Sve­ri­ge ock­så spe­la­de och för­lo­ra­de mot Ita­li­en, har un­der EM plats för 12 500 per­so­ner. På lör­dag vän­tas al­la sto­lar va­ra fyll­da – och ma­jo­ri­te­ten kom­mer knap­past att hop­pa på en blå­gul se­ger.

– Det kom­mer att bli fan­tas­tisk stäm­ning. Det kan vi se fram emot och vi tän­ker tys­ta den här sto­ra läk­ta­ren som kom­mer lå­ta en hel del, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Pia Sund­ha­ge, som tän­ker för­sö­ka se till att vän­da hem­ma­publi­ken till nå­got po­si­tivt även för Sve­ri­ge.

– PUBLI­KEN ÄR en för­del för hem­ma­la­get så länge som det går bra. Bör­jar det gå då­ligt kan det bli stres­san­de. Det är många lag som när det går li­te grus i ma­ski­ne­ri­et har spe­la­re som för­sö­ker gö­ra det på egen hand. De har ett an­tal spe­la­re som verk­li­gen skul­le kun­na av­gö­ra på egen hand, men vi tar gär­na den match­bil­den. För som lag be­trak­tat och med vårt för­svars­spel kan vi stop­pa vi­ken en­skild fot­bolls­spe­la­re som helst.

Att arenan ”ba­ra” tar 12 500 per­so­ner, och in­te 25 000–30 000 som i Utrecht el­ler Ensche­de, kan hjäl­pa till att däm­pa Ne­der­län­der­nas hem­ma­för­del nå­got. Men fle­ra av de svens­ka spe­lar­na tyc­ker än­då att det är synd att mat­chen in­te får en stör­re publik.

– Jag ha­de tyckt att det var ro­li­ga­re. Den här är in­te så stor för hem­ma­na­tio­nen som har sålt slut var­je match, sä­ger Rol­fö, och jäm­för det med Os-se­mi­fi­na­len Sve­ri­ge spe­la­de på Ma­racanã i Rio de Ja­nei­ro i fjol.

HON VAR SJÄLV ska­dad, men upp­lev­de än­då stäm­ning­en från läk­ta­ren.

– Det tryc­ket har in­te jag va­rit med om ti­di­ga­re i dam­fot­boll. Jag ser gär­na mer av det.

I OS LYC­KA­DES Sve­ri­ge slå ut hem­ma­na­tio­nen. Och många av spe­lar­na har ock­så er­fa­ren­het av att själ­va spe­la på hem­ma­plan, från EM i Sve­ri­ge för fy­ra år se­dan.

– Vi ha­de kanske i det lä­get li­te mer för­del­ak­tigt mot­stånd i kvarts­fi­na­len, mot Is­land i Halm­stad, men det var svin­kul. Det var en av vå­ra ro­li­gas­te mat­cher med ös på läk­ta­ren, sä­ger Lotta Sche­lin, och fort­sät­ter:

– Man lyfts verk­li­gen av det. Men det en­da vi får tän­ka på är att vi kun­de kla­ra av 80 000 på Ma­racanã. Nå­gon­stans är det en styr­ka, och jag tror att vi kan ta med det.

Bild: CARL SANDIN

LAD­DAD. Fri­do­li­na Rol­fö ha­de gär­na mött än­nu fler hem­mafans än vad som får plats på arenan i kvarts­fi­na­len mot Ne­der­län­der­na på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.