Fff-le­gen­da­rer sam­las in­för mat­chen

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

”Vi träf­fas nå­gon tim­ma in­nan, jag kanske sä­ger nå­got och sen tror jag väl att många av dem ser fram emot att få träf­fa varand­ra och snac­ka li­te.”

I sam­band med mat­chen mot Var­bergs Bo­is på sön­dag bju­der Fal­ken­berg in drygt 120 fö­re det­ta spe­la­re, trä­na­re och ledare som fi­gu­re­rat runt Fal­ken­bergs FF A-lag.

Bland de som vän­tas dy­ka upp finns bland an­nat Pär Zet­ter­berg, Has­se Se­lan­der, Tom­my ”Blom” Jo­hans­son, m.fl, be­rät­tar sport­chef Hå­kan Nilsson. Var­för gör ni det här?

– Vi vill upp­märk­sam­ma det som de har gjort för la­get. Vi­sa att de har vart med på re­san fram till i dag. Det är folk från 40-ta­let och fram­åt som kom­mer, be­rät­tar Hå­kan Nilsson.

– Det var jag och Pa­trik Lund­gren som pra­ta­de re­dan i vå­ras om att vi skul­le gö­ra nå­got sånt här. Vi tänk­te att det pas­sar bra att ha det nu un­der se­mester­ti­der så att så många som möj­ligt kan kom­ma. 90 pro­cent har tac­kat ja, så det känns jät­teskoj, be­rät­tar han.

På agen­dan står in­te myc­ket mer än sam­las i klubb­lo­ka­len och äta en HÅ­KAN NILSSON sport­chef bit mat. Hå­kan Nilsson tror att det räc­ker med att de al­la får träf­fas.

– Vi träf­fas nå­gon tim­ma in­nan, jag kanske sä­ger nå­got och sen tror jag väl att många av dem ser fram emot att få träf­fa varand­ra och snac­ka li­te. Sen ser vi mat­chen ihop och tar en fi­ka i pa­u­sen, be­rät­tar han. Vad bjuds det på för mat då?

– Jag vet in­te vad det blir. Men jag chan­sar på lax.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.