De är först i Hå­kan­kön

MU­SIK: FANSEN HAR KÖAT I EN VEC­KA IN­FÖR HELGENS KONSERTER

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

När Hå­kan Hell­ström in­tar sce­nen på Ul­le­vi i mor­gon har scen­byg­get på­gått i när­ma­re en vec­ka. Men fansen på gräs­plät­ten bakom Ber­ga­kung­en har för­be­rett sig läng­re än så.

”Det är som en li­ten minifestival här.”

Mi­ran­da Karls­son är en av de per­so­ner som har köat all­ra längst tid för att få se Hå­kan Hell­ström på Ul­le­vi den här som­ma­ren. När fes­ten drar igång i mor­gon har hon och hen­nes tapp­ra cam­ping­vän­ner täl­tat i över en vec­ka för att se sin idol.

NERE PÅ ARENAN ha­de scen­byg­get in­te ens på­bör­jats då säll­ska­pet slog upp si­na tält någ­ra hund­ra me­ter där­i­från. Till­sam­mans har de or­ga­ni­se­rat cam­ping­en och ett eget kö­sy­stem in­för in­släp­pet. Mi­ran­da Karls­son från Alingsås är num­mer ett i kön till lör­da­gens spel­ning.

– Jag tror att det kom­mer bli hur bra som helst. Det är ju hem­ma­plan. Ul­le­vi känns som gjord för Hå­kan, sä­ger hon.

Hå­kan Hell­ström-fansen hål­ler i van­lig ord­ning till på kul­len bakom Ber­ga­kung­ens bi­o­graf, där de ställt upp si­na tält pryd­ligt. En­ligt säll­ska­pet hand­lar det in­te ba­ra om att få de bäs­ta plat­ser­na in­ne på Ul­le­vi.

– Det är ge­men­ska­pen som loc­kar. Det är som en li­ten minifestival här. Och vi har al­la sam­ma in­tres­se, sä­ger Sigrid Langwagen.

Med många långa nät­ter och fle­ra da­gar i sol­sto­lar­na på kul­len så gäl­ler det gi­vet­vis att va­ra väl för­be­redd.

– Myc­ket vat­ten och väts­keer­sätt­ning är bra, sä­ger Mi­ran­da Karls­son.

SIGRID LANGWAGEN

För­u­tom väts­ka har säll­ska­pet för­sett sig med fot­bol­lar, fris­be­es och allt som går att för­dri­va ti­den med. Dess­utom har de bunkrat upp med en rad in­stru­ment med allt från gi­tar­rer till uku­le­le, ka­zoo och mun­spel.

– Vi kan star­ta band själ­va snart, sä­ger Sigrid Langwagen.

För­hopp­ning­en in­för helgens konserter är att Hå­kan Hell­ström

HÅKANSÅNG. Jo­han­na Staffans­dot­ter, Carl For­sell och Sigrid Langwagen stäm­de upp och spe­la­de en co­ver på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.