Världs­be­röm­de abo­ri­gins­ke sång­a­ren Gur­ru­mul död

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT-AFP

Den kän­de ar­tis­ten Gur­ru­mul från Austra­li­ens ur­sprungs­be­folk­ning har av­li­dit ef­ter en läng­re tids sjuk­dom, upp­ger hans skiv­bo­lag. Han blev 46 år gam­mal.

Till­ba­kadra­gen och blind från föd­seln gav Ge­off­rey Gur­ru­mul Yu­nu­pin­gu ald­rig någ­ra in­ter­vju­er. Han sjöng dess­utom på en di­a­lekt som ba­ra för­stås av cir­ka 3 000 män­ni­skor.

Trots det sål­de han över en halv mil­jon al­bum och han har sam­ar­be­tat med världs­ar­tis­ter som Qu­in­cy Jo­nes och Sting.

Austra­li­ens pre­miär­mi­nis­ter Mal­colm Turn­bull tog till Twit­ter och kal­lar ar­tis­ten ”en be­ty­dan­de au­stra­li­er, som för­de ut Yoln­gu­språ­ket till värl­den”.

En­ligt ny­hets­by­rån AFP käm­pa­de Gur­ru­mul med le­ver- och njur­sjuk­do­mar ef­ter att ha drab­bats av he­pa­tit b som barn.

– Han var fång­ad i sam­ma on­da cir­kel av då­lig häl­sa som så många and­ra män­ni­skor från ur­sprungs­be­folk­ning­en, sä­ger vän­nen Vaug­han Wil­li­ams till au­stra­lis­ka me­die­bo­la­get ABC.

”Han var fång­ad i sam­ma on­da cir­kel av då­lig häl­sa som många and­ra män­ni­skor från ur­sprungs­be­folk­ning­en”

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

FESTIVALPREMIÄR. Den nors­ka ar­tis­ten Astrid S spe­lar på Stor­sjöy­ran i Ös­tersund till hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.