Astrid S gör svensk festivalpremiär på Stor­sjöy­ran

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATHILDA OLAUSSON/TT

Astrid S åker på tur­né i bland an­nat USA och Ka­na­da till hös­ten. Men först gör det nors­ka stjärn­skot­tet svensk festivalpremiär på Stor­sjöy­ran. – Det är all­tid bra stäm­ning i Sve­ri­ge, sä­ger hon.

Hen­nes sing­el ”Hurts so good” har mer än 144 mil­jo­ner spel­ning­ar på Spo­ti­fy. Astrid S (Astrid Sme­plass) har nått in­ter­na­tio­nell fram­gång – och nu gör hon sin förs­ta fes­ti­val­spel­ning i Sve­ri­ge, på Stor­sjöy­ran i Ös­tersund den 28 juli.

– Jag hop­pas det kom­mer folk, jag tror att det blir ro­ligt oav­sett. Det är all­tid bra stäm­ning i Sve­ri­ge, sä­ger hon.

HON HAR TILLBRINGAT myc­ket tid i Stock­holm ti­di­ga­re för att skri­va lå­tar.

– Jag ser upp till svens­ka låt­skri­va­re, pro­du­cen­ter och ar­tis­ter. Det är väl­digt ro­ligt att bli in­bju­den till Sve­ri­ge för att få spe­la på fes­ti­va­ler, sä­ger Astrid S.

Ny­li­gen släpp­te hon sing­eln ”Such a boy”, vars vi­deo ”Skam”skå­de­spe­la­ren Her­man Tøm­me­raas (”Pe­netra­tor-chris”) med­ver­kar i. Till hös­ten kan fansen vän­ta sig än­nu mer mu­sik, och se­na­re åker Astrid S på tur­né i Nor­da­me­ri­ka, Eu­ro­pa och Nor­ge.

Även om hon har sla­git ige­nom in­ter­na­tio­nellt har allt gått re­la­tivt snabbt – hon slu­ta­de som fem­ma i nors­ka ”Idol” så sent som 2013.

– Det är väl­digt sur­re­a­lis­tiskt att va­ra i en po­si­tion där folk föl­jer dig, lyss­nar på din mu­sik och vet vem du är ut­an att du vet vil­ka de är. Jag tror in­te att man helt för­står, att man tar in det, sä­ger hon.

Som fram­gångs­rik ar­tist kan Astrid S ock­så kän­na av press. Men hon fo­ku­se­rar själv in­te så myc­ket på list­pla­ce­ring­ar.

– Det finns ett ord­språk som sä­ger att man in­te är med för att del­ta, man är med för att vin­na. Jag är med för att del­ta, jag tyc­ker ba­ra det är ro­ligt att jag får chans att va­ra i en stu­dio, som så många dröm­mer om.

– IBLAND KAN jag kän­na att det kanske är li­te för myc­ket fo­kus på pre­sta­tio­ner, siff­ror och pla­ce­ring­ar på lis­tor. Men jag tyc­ker det är väl­digt bra att al­la de som ar­be­tar kring mig har fo­kus på det, för det pus­har mig till att vil­ja bli bätt­re, sä­ger hon.

Astrid S har ti­di­ga­re sam­ar­be­tat med Ma­to­ma, Avicii och Shawn Men­des.

– Det ha­de va­rit väl­digt ro­ligt att sam­ar­be­ta med en kvinn­lig ar­tist, till ex­em­pel To­ve Lo el­ler Dua Li­pa, Za­ra Lars­son el­ler Sigrid, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.