Tri­on som Al­li­an­sen väck­te miss­tro­en­de­för­kla­ring emot

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Al­li­an­sen kom­mer att väc­ka miss­tro­en­de­för­kla­ring mot tre mi­nist­rar, An­na Jo­hans­son (S), An­ders Yge­man (S) och Pe­ter Hul­tqvist (S). Två av dem har of­ta hyl­lats och ses som nyc­kel­spe­la­re i re­ge­ring­en me­dan den tred­je hit­tills mest fått kri­tik. ■■An­na Jo­hans­son: Känd som en av re­ge­ring­ens sva­ga­re mi­nist­rar. Har bland an­nat kri­ti­se­rats för sin han­te­ring av gräns­kon­trol­ler­na i Skå­ne och fle­ra and­ra age­ran­den har upp­märk­sam­mats av kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet (KU). Är ock­så di­strikts­ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Gö­te­borg vil­ket bi­drar till att hon trots sitt age­ran­de ses som en makt­fak­tor.

Gick med i SSU i ton­å­ren och är dot­ter till Gö­ran Jo­hans­son (S), un­der många år ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen i Gö­te­borg. Hon blev in­vald i riks­da­gen 2014. ■■An­ders Yge­man: Ses som en av Ste­fan Löfvens star­ka­re mi­nist­rar. Hyl­la­des från fle­ra håll un­der flyk­ting­kri­sen 2015 vil­ket be­skrevs som en ”Yge­ma­nia”. Men An­ders Yge­man har ock­så kri­ti­se­rats för sitt han­te­ran­de av Po­lis­myn­dig­he­ten.

Har lång histo­ria in­om par­ti­et och har bland an­nat va­rit ord­fö­ran­de i SSU i Stock­holm och vice för­bunds­ord­fö­ran­de i SSU un­der mit­ten av 90-ta­let. Han val­des in i riks­da­gen 1996. ■■Pe­ter Hul­tqvist: Har bli­vit allt mer ak­tu­ell i och med en allt osäk­ra­re om­värld. Även Hul­tqvist ses som en av de vik­ti­ga­re spe­lar­na i Löfvens mi­nister­trupp. Han har bland an­nat hyl­lats av Mi­kael Oden­berg, mo­de­rat och ti­di­ga­re för­svars­mi­nis­ter. En­ligt Oden­berg har för­svars­po­li­ti­ken fått sig ett lyft se­dan Hul­tqvist tog över rod­ret.

Pe­ter Hul­tqvist val­des in i riks­da­gen 2006.

FO­TO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

För­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S) och in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) är po­pu­lä­ra mi­nist­rar. Ar­kiv­bild.

FO­TO: ERIK SIMANDER/TT

In­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S) ses som en Löfvens sva­ga­re mi­nist­rar. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.